Szkolenia

Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego uczestnika i przesłanie go pocztą mailową (e- mail: sekretariat@pceik.pl). Ponadto przyjmujemy  zgłoszenia telefoniczne 071 314 01 72 (w tym przypadku konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu szkolenia).

 

 Formularze zgłoszeniowe:

Zgłoszenie szkolenia dla grona pedagogicznego

Zgłoszenie udziału w innej formie szkolenia 2020

Zgłoszenie udziału w kursie doskonalącym 2020

Zgłoszenie udziału w SWIS

 

UWAGA !

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Twardogóra, Miasto i Gmina Bierutów, Miasto i Gmina Syców, Miasto i Gmina Międzybórz, Gmina Dobroszyce.


 

MARZEC

W100 Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego – Roman Lorens – 12.03.2020 r. godz. 10:00  Zaproszenie ODWOŁANE !!!

W99 Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczyciela – Roman Lorens – 12.03.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie ODWOŁANE !!!

W12 Jak Cię widzą, tak o Tobie mówią – nauczyciel wizytówką placówki – Urszula Ewertowska – 16.03.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W58 Pierwsze spotkanie z pracodawcą – vademecum ucznia, praktykanta i stażysty – Anna Płoska – 16.03.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W98 Specyfika uczenia się  dorosłych w procesie LIFELONG LEARNING – Mirosława Berezowska – kurs doskonalący 05.02.2020 r.  godz. 14:30, 17.03.2020 r. godz. 13:00  Zaproszenie ODWOŁANE!!!

Zapraszamy na seminarium „Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Umiejętność uczenia się.” – dr Lidia Sikora – 17.03.2020 r. godz. 16:30  Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W101 Spotkanie z dziełem sztuki. Gotycka Notre-Dame w zwierciadle kultury średniowiecznej Europy – Tatiana Hołownia – 18.03.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie ODWOŁANE!!! 

W09 Kompendium wiedzy i umiejętności nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – Urszula Ewertowska  23.03.2020 r. godz. 14:30 Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W59 Zawody przyszłości – warsztat praktyczny dla nauczycieli i doradców zawodowych – Anna Płoska – 24.03.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W13 Projektowanie pracy nauczyciela. Wspomaganie rozwoju pamięci małego dziecka – Małgorzata Kinstler – 24.03.2020 r. godz. 16:00 Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W92 Social media pomocne w nauczaniu dzieci i młodzieży – Anna Lipnicka/Magdalena Duszyńska – 25.03.2020 r. godz. 15:00 Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W33 Jak wspierać i rozwijać talenty na zajęciach z języka obcego – praca z uczniem zdolnym – Marta Richter-Lesicka – 31.03.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie ODWOŁANE!!!

 

 

KWIECIEŃ

W97 Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – KLANZA część IBożena Piotrowska – 06.04.2020 r. godz. 15:00  Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W14 Projektowanie pracy nauczyciela. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej małego dziecka – Małgorzata Kinstler – 07.04.2020 r. godz. 16:00 Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W45 Matematyka w terenie – Joanna Palińska – 08.04.2020 r. godz. 15:45 Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W76 Warsztat kreatywności – w kierunku walki z nudą i poszukiwania inspiracji do działania – Iwona Haba – 16.04.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie

W44 Trudności w uczeniu się matematyki – dyskalkulia – rozpoznawanie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna – dr Elżbieta Kalinowska/Joanna Palińska – 22.04.2020 r. godz. 15:00  Zaproszenie

W15 Projektowanie pracy nauczyciela. Przygotowanie dziecka do nauki czytania – Małgorzata Kinstler – 28.04.2020 r.  godz. 16:00 Zaproszenie

 

MAJ

W97 Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – część II (wyłącznie dla osób uczestniczących w pierwszej części kursu) – Bożena Piotrowska – 04.05.2020 r. godz. 15:00 Zaproszenie

W16 Projektowanie pracy nauczyciela. Przygotowanie dziecka do nauki pisania – Małgorzata Kinstler – 05.05.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie

W102 Skuteczny nauczyciel języka obcego w praktyce. Zarządzanie klasą: motywacja, pozytywna dyscyplina, aktywność na lekcjach. Cele edukacyjne i ich osiąganie w procesie nauczania języka obcego – Marta Richter-Lesicka – 05.05.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie

W103 Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss – interpretacja muzyki ruchem i środkami pozamuzycznymi (kurs doskonalący 8 godz. dyd.) – Bożena Piotrowska – 5 i 6.05.2020 r. godz. 15:00 Zaproszenie

W94 Myślenie wizualne – Monika Just – 11.05.2020 r. godz. 16:00 Zaproszenie

W17 Projektowanie pracy nauczyciela. Koncepcja wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę – Małgorzata Kinstler – 12.05.2020 r. godz. 16:00 Zaproszenie 

W60 Wartościowe CV – Anna Płoska – 12.05.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie

W77 O przerzucaniu się odpowiedzialnością i przyjmowaniu odpowiedzialności. I co zrobił nauczyciel? Kiedy i jak odwracać to pytanie i zamienić je na: „Co zrobił rodzic?” Jak rodzic wspiera nauczyciela w pracy nad optymalizowaniem metod i efektów działań ucznia – Iwona Haba – 14.05.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie

W78 Przeciwdziałanie cyberprzemocy – Dorota Werner/Ryszarda Wiśniewska – Paluch – 19.05.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie

W18 Projektowanie pracy nauczyciela. Rola integracji sensorycznej w przygotowaniu dziecka do szkoły – Małgorzata Kinstler – 26.05.202 r. godz. 16:00 Zaproszenie

 


 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 

SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy – spotkanie IV – Kobieta, media, bezpieczeństwo – wpływ stereotypów na postrzeganie kobiet w mediach – Jadwiga Maszorek12.03.2020 r. godz. 13:00  Zaproszenie

ODWOŁANE !!!

SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych – spotkanie III – Odpowiedzialność prawna za bezpieczeństwo uczniów w szkoleRoman Lorens 11.03.2020 r. godz. 10:00  Zaproszenie

ODWOŁANE !!!

SWIS Szkolnych Doradców Zawodowych – spotkanie III – Specjalista ds. rynku pracy, czyli co powinien wiedzieć nauczyciel aby przygotować ucznia do życia po ukończeniu szkołyAnna Płoska/ R. Wiśniewska-Paluch07.04.2020 r.

ODWOŁANE!!!

SWIS Nauczycieli Wychowawców spotkanie IV – Praca z uczniem ze SPE i trudnościami w nauce Marcin Kuc/R. Wiśniewska-Paluch
22.04.2020 r.

SWIS Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej – spotkanie III odbyło się 20.01.2020 r.

SWIS Nauczycieli Matematyki spotkanie IV – Wykorzystanie TIK na lekcjach matematykiJoanna Palińska04.03.2020 r.  Zaproszenie

SWIS Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych – (spotkanie II odbyło się 12.12.2019 r.)

SWIS Nauczycieli ds. uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (spotkanie II odbyło się 03.12.2019 r.) 

SWIS Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej  (spotkanie III odbyło się 18.12.2019 r.)

SWIS Nauczycieli Języka Polskiego

SWIS Nauczycieli Języków Obcych 


strona główna