Szkolenia

Zgłoszenie na szkolenie osoby zainteresowanej następuje poprzez wypełnienie załączonych do zaproszenia formularzy i odesłanie ich na adres mailowy szkoleniaonline@pceik.pl. Zgłoszenia przyjmujemy również telefonicznie pod numerami: 607-158-071 lub 71 314-01-72, ale uczestnik również musi wypełnić formularze i przesłać je drogą elektroniczną.

 

 Szkolenia na platformie Moodle:

Regulamin-szkoleń-on-line

Załącznik-nr-1-do-regulaminu-szkoleń-on-line

Załącznik-nr-2-do-regulaminu-szkoleń-on-line

Szkolenia poza platformą:

Regulamin szkoleń on-line poza platformą

Załącznik nr 1 do regulaminu szkoleń on-line prowadzonych poza platformą

Załącznik nr 2 do regulaminu szkoleń on-line prowadzonych poza platformą

 

UWAGA !

Wpłaty na konto bankowe – numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika


Porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok podpisały z PCEiK następujące gminy: 

Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Twardogóra, Miasto i Gmina Bierutów,
Miasto i Gmina Międzybórz, Gmina Dobroszyce.


 

SZKOLENIA PROWADZONE DROGĄ ON-LINE
AKTUALNA OFERTA

 

W106 –  Personal Branding – wizerunek ucznia (i nauczyciela) w mediach społecznościowych” –  Anna Płoska – Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 607-158-071, 71 314-01-72, lub mailowy szkoleniaonline@pceik.pl   20 maja 2020 godz. 17:00  Zaproszenie  

W107 – Zdalne lekcje matematyki w szkole podstawowej – Joanna Palińska – termin szkolenia wg potrzeb nauczycieli w terminach od 18 maja do 05 czerwca 2020 r. (platforma moodle). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 607-158-071, 71 314-01-72, lub mailowy szkoleniaonline@pceik.pl  Zaproszenie

 

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SWIS Szkolnych Doradców Zawodowych – spotkanie IV – Personal Branding – wizerunek ucznia (i nauczyciela) w mediach społecznościowych – Anna Płoska – 20 maja 2020 r. o godz. 17:00 on-line  Zaproszenie

SWIS Nauczycieli Wychowawców – spotkanie V – Dokumentacja wychowawcy w pracy z uczniem SPE – Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 27 maja 2020 r. godz. 18:00  on-line  Zaproszenie

SWIS Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych – Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR – Anna Kocik –
19 maja 2020 r. godz. 16:00  on-line Zaproszenie

SWIS Nauczycieli ds. uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi  – spotkanie podsumowujące sieć – dr Lidia Sikora – 3 czerwca 2020 r. godz. 18:00   on-line  Zaproszenie

 

 

SWIS Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej 

SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

SWIS Nauczycieli Języka Polskiego

SWIS Nauczycieli Języków Obcych 

SWIS Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej – spotkanie IV  20.04.2020 r. on-line  

SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy – spotkanie IV odbyło się 29.04.2020 r. on-line

SWIS Nauczycieli Matematyki 


MARZEC

W100 Relacje organu prowadzącego i dyrektora szkoły w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego – Roman Lorens – 12.03.2020 r. godz. 10:00  Zaproszenie ODWOŁANE !!!

W99 Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczyciela – Roman Lorens – 12.03.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie ODWOŁANE !!!

W12 Jak Cię widzą, tak o Tobie mówią – nauczyciel wizytówką placówki – Urszula Ewertowska – 16.03.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W58 Pierwsze spotkanie z pracodawcą – vademecum ucznia, praktykanta i stażysty – Anna Płoska – 16.03.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W98 Specyfika uczenia się  dorosłych w procesie LIFELONG LEARNING – Mirosława Berezowska – kurs doskonalący 05.02.2020 r.  godz. 14:30, 17.03.2020 r. godz. 13:00  Zaproszenie ODWOŁANE!!!

Zapraszamy na seminarium „Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Umiejętność uczenia się.” – dr Lidia Sikora – 17.03.2020 r. godz. 16:30  Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W101 Spotkanie z dziełem sztuki. Gotycka Notre-Dame w zwierciadle kultury średniowiecznej Europy – Tatiana Hołownia – 18.03.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie ODWOŁANE!!! 

W09 Kompendium wiedzy i umiejętności nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – Urszula Ewertowska – 23.03.2020 r. godz. 14:30 Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W59 Zawody przyszłości – warsztat praktyczny dla nauczycieli i doradców zawodowych – Anna Płoska – 24.03.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W13 Projektowanie pracy nauczyciela. Wspomaganie rozwoju pamięci małego dziecka – Małgorzata Kinstler – 24.03.2020 r. godz. 16:00 Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W92 Social media pomocne w nauczaniu dzieci i młodzieży – Anna Lipnicka/Magdalena Duszyńska – 25.03.2020 r. godz. 15:00 Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W33 Jak wspierać i rozwijać talenty na zajęciach z języka obcego – praca z uczniem zdolnym – Marta Richter-Lesicka – 31.03.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie ODWOŁANE!!!

 

KWIECIEŃ

W97 Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – KLANZA część I – Bożena Piotrowska – 06.04.2020 r. godz. 15:00  Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W14 Projektowanie pracy nauczyciela. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej małego dziecka – Małgorzata Kinstler – 07.04.2020 r. godz. 16:00 Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W45 Matematyka w terenie – Joanna Palińska – 08.04.2020 r. godz. 15:45 Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W76 Warsztat kreatywności – w kierunku walki z nudą i poszukiwania inspiracji do działania – Iwona Haba – 16.04.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W44 Trudności w uczeniu się matematyki – dyskalkulia – rozpoznawanie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna – dr Elżbieta Kalinowska/Joanna Palińska – 22.04.2020 r. godz. 15:00  Zaproszenie ODWOŁANE!!!

W15 Projektowanie pracy nauczyciela. Przygotowanie dziecka do nauki czytania – Małgorzata Kinstler – 28.04.2020 r.  godz. 16:00 Zaproszenie   ODWOŁANE!!!

 

MAJ

W97 Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – część II (wyłącznie dla osób uczestniczących w pierwszej części kursu) – Bożena Piotrowska – 04.05.2020 r. godz. 15:00 Zaproszenie   ODWOŁANE!!!

W16 Projektowanie pracy nauczyciela. Przygotowanie dziecka do nauki pisania – Małgorzata Kinstler – 05.05.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie   ODWOŁANE!!!

W102 Skuteczny nauczyciel języka obcego w praktyce. Zarządzanie klasą: motywacja, pozytywna dyscyplina, aktywność na lekcjach. Cele edukacyjne i ich osiąganie w procesie nauczania języka obcego – Marta Richter-Lesicka – 05.05.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie   ODWOŁANE!!!

W103 Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss – interpretacja muzyki ruchem i środkami pozamuzycznymi (kurs doskonalący 8 godz. dyd.) – Bożena Piotrowska – 5 i 6.05.2020 r. godz. 15:00 Zaproszenie   ODWOŁANE!!!

W94 Myślenie wizualne – Monika Just – 11.05.2020 r. godz. 16:00 Zaproszenie   ODWOŁANE!!!

W17 Projektowanie pracy nauczyciela. Koncepcja wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę – Małgorzata Kinstler – 12.05.2020 r. godz. 16:00 Zaproszenie   ODWOŁANE!!!

W60 Wartościowe CV – Anna Płoska – 12.05.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie   ODWOŁANE!!!

W77 O przerzucaniu się odpowiedzialnością i przyjmowaniu odpowiedzialności. I co zrobił nauczyciel? Kiedy i jak odwracać to pytanie i zamienić je na: „Co zrobił rodzic?” Jak rodzic wspiera nauczyciela w pracy nad optymalizowaniem metod i efektów działań ucznia – Iwona Haba – 14.05.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie   ODWOŁANE!!!

W78 Przeciwdziałanie cyberprzemocy – Dorota Werner/Ryszarda Wiśniewska – Paluch – 19.05.2020 r. godz. 16:00  Zaproszenie   ODWOŁANE!!!

W18 Projektowanie pracy nauczyciela. Rola integracji sensorycznej w przygotowaniu dziecka do szkoły – Małgorzata Kinstler – 26.05.202 r. godz. 16:00 Zaproszenie

 


 

 


strona główna