Szkolenia

Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego uczestnika i przesłanie go pocztą mailową (e- mail: sekretariat@pceik.pl). Ponadto przyjmujemy  zgłoszenia telefoniczne 071 314 01 72 (w tym przypadku konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu szkolenia).

 

 Formularze zgłoszeniowe:

Zgłoszenie udziału w innej formie doskonalenia (warsztat, seminarium, konferencja)

Zgłoszenie udziału w kursie doskonalącym

Zgłoszenie udziału w SWIS

Zgłoszenie szkolenia dla grona pedagogicznego

 

 

UWAGA !

Dokonując zapisu na wybrane formy doskonalenia zawodowego należy jednoznacznie określić płatnika


 

WRZESIEŃ

 

W01  Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) jako efekt pracy zespołowej nauczycieli dr Lidia Sikora  –   12.09.2018 r., 26.09.2018 r. Zaproszenie

W02 Egzamin ósmoklasisty w praktyce – Marta Richter-Lesicka – 17.09.2018 r.    Zaproszenie

W04 Ocena pracy nauczyciela w myśl nowych przepisów prawa oświatowego – Maria Susidko – 18.09.2018 r. UWAGA warsztaty zostały przeniesione na 02.10.2018 r. godz. 16.30  

W03 Programowanie bez komputera. Gry i zabawy dla dzieci klas 1-3 – Stanisław Lota – 18.09.2018 r.  godz. 15.00  UWAGA   nabór zamknięty     Zaproszenie

W05  Rytmika jako metoda rozwijania twórczej aktywności ruchowej – Bożena Piotrowska – 19-20.09.2018 r. Zaproszenie

W06  Współczesny nauczyciel. Kompendium wiedzy i umiejętności, które gwarantują satysfakcję  z wykonywanego zawodu – Urszula Ewertowska – 21.09.2018 r., 22.09.2018 r. Zaproszenie

W03 Programowanie bez komputera. Gry i zabawy dla dzieci klas 1-3 – Stanisław Lota – 24.09.2018 r. godz. 15.30  UWAGA   nabór zamknięty   Zaproszenie

W07  Awans zawodowy nauczyciela – Zmiany od 1 września 2018. Rola i zadania opiekuna stażu. Nauczyciel stażysta – Małgorzata Kinstler – 25.09.2018 r. Zaproszenie

W08 Origami baje- metoda systemu „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej – Jolanta Chorzępa – 29.09.2018 r. Zaproszenie

 

 

PAŹDZIERNIK

W09 Rozwijanie kompetencji czytania na języku obcym.  Projekt czytelniczy „Read On” – Mateusz Grzesiak – 01.10.2018 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W04 Ocena pracy nauczyciela w myśl nowych przepisów prawa oświatowego – Maria Susidko – 02.10.2018 r. godz. 16.30   Zaproszenie

W10 Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki – Joanna Palińska – 03.10.2018 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W12 Jak zaplanować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego? – Ryszarda Wiśniewska-Paluch – 04.10.2018 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W13 Nauczanie na dworze (zielona szkoła) jako wzmocnienie klasowo – lekcyjnego przekazu treści programowych – Łukasz Lasocki – 4,20.10.2018 r. Zaproszenie

W15 Nauczyciel mianowany  w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – Małgorzata Kinstler – 09,16,23.10.2018 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W16 Metoda aktywnego słuchania muzyki według BATII STRAUSS – interpretacja muzyki ruchem i środkami  pozamuzycznymi – Bożena Piotrowska – 10,11,10.2018 r. godz. 15.00 Zaproszenie

W17 Nauczanie i ocenianie kształtujące  w warunkach polskich – Iwona Haba – 11.10.2018 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W14 Umiejętności miękkie w pracy nauczyciela – jak rozmawiać z uczniem w przypadku (cyber)przemocy? – Magdalena Duszyńska, Anna Lipnicka – 15.10.2018 r. godz. 16.00  Zaproszenie

W18 Nowe technologie a zdrowie psychiczne uczniów – Magdalena Duszyńska, Anna Lipnicka – 17.10.2018 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W19 Uczeń trudny wychowawczo w grupie rówieśniczej i klasie szkolnej – Alina Żwirblińska – 17.10.2018 r.  godz. 15.30 Zaproszenie

W21 Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych  (II moduł) – Marta Richter-Lesicka – 22.10.2018 r. godz. 16.00 Zaproszenie

W22 Gry i zabawy wspierające proces rewalidacji – Alina Żwirblińska – 23,30.10.2018 r. godz. 15.30  Zaproszenie

W25  Baltie! Programowanie dla najmłodszych – Stanisław Lota – 25.10.2018 r. godz. 15.30  Zaproszenie


strona główna