Wykaz szkoleń

KONFERENCJE, SEMINARIA, WIZYTY STUDYJNE

K01 Konferencja otwarcia:Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Powiecie Oleśnickim
K02 Planowanie rozwoju własnego i pracowników – seminarium
K03 Awans zawodowy – wyzwaniem dla nauczyciela – seminarium
K04 W obronie języka ojczystego – projekt naprawczy znijaczonej polszczyzny – seminarium
K05 Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej. Od pomysłu do ewaluacji – seminarium
K06 Czy pracując w Oświacie jesteśmy oświeceni? – seminarium
K07 Profil nauczyciela XXI wieku- seminarium
K08 Działalność produkcyjna w regionie – wizyta studyjna 

           

 

KURSY DOSKONALĄCE, WARSZTATY

W01 Zarządzanie czasem dyrektora – menedżera
W02 Autorytet szefa
W03 Podstawa programowa w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły
W04 Coaching jako metoda rozwoju i motywowania pracowników
W05 Teoretyczne i praktyczne aspekty nadzoru pedagogicznego
W06 Od przydziału zadań do rozliczenia, czyli kilka odsłon rozmów dyrektora z nauczycielem
W07 Kontrola zarządcza
W08 Zarządzanie miejscem pracy
W09 Nowe SIO – krok po kroku
W10 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
W11 Organizacja pracy sekretariatu szkoły/przedszkola
W12 Archiwum zakładowe czy składnica akt?Instrukcja kancelaryjna obowiązująca w placówce oświatowej.
W13 Podstawa programowa w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły
W14 Rola i zadania opiekuna stażu podczas awansu zawodowego nauczycieli
W15 Rozwój i awans zawodowy nauczycieli stażystów
W16 Rozwój i awans zawodowy nauczycieli kontraktowych
W17 Rozwój i awans zawodowy nauczycieli mianowanych
W18 Elementy oceniania kształtującego w praktyce 
W19 Mierz wysoko – wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych oraz diagnoz do ewaluacji pracy szkoły
W20 Testy to nie wszystko – kształtowanie różnorodnych kompetencji i umiejętności uczniów a osiąganie wysokich wyników
W21 W to mi graj!
W22 Dobre maniery otwierają wiele drzwi
W23 Rodzice i nauczyciele w przedszkolu – we współpracy i partnerstwie
W24 Wspieranie rozwoju dziecka przedszkolnego metodą Ośrodków Zainteresowań
W25 Metoda małego projektu edukacyjnego w rozwoju kompetencji społecznych u dzieci przedszkolnych
W26 Nauczanie czytania i pisania metodą sylabową – warsztaty pomocy dydaktycznych (część I i II)
W27 Rozwijanie percepcji słuchowej w przedszkolu, szkole i w pracy korekcyjno-kompensacyjnej
W28 Edukacja matematyczna w przedszkolu
W29 Dojrzałość szkolna do uczenia się matematyki
W30 Czynnościowe nauczanie matematyki – I etap edukacyjny
W31 Metodyka nauczania smyka – kram pomysłów, czyli jak                                                 z przygotowania dziecka do posługiwania się językiem obcym zrobić przygodę? Nie tylko dla malucha! Nauczyciel też musi mieć frajdę
W32 „Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela- czyli jak nie stracić motywacji do pracy?”
W33 „Komunikacja, która zbliża – wydobywanie mocnych stron ucznia sposobem na efektywna pracę”
W34 Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli – metody aktywnego nauczania – dla I etapu edukacyjnego
W35 Wspomaganie ucznia w trudnej sztuce czytania i pisania
W36 Przestrzeń literacka jako teren zabaw w systemie „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej
W37 Wybrane elementy systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej- tematyka wiosenna i wielkanocna
W38 Wybrane elementy systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej- tematyka bożonarodzeniowa
W39 Wychowanie do wartości.Jak przygotować uczniów do udziału w społeczeństwie otwartym?
W40 Jak wychować w szkole miłośnika książek?
W41 Projekt edukacyjny –metodą integrowania wiedzy, umiejętności i postaw w edukacji humanistycznej
W42 Infografika – atrakcyjny sposób przedstawienia informacji 
W43 Awaryjne recepty na nagłe zastępstwo – ciekawe pomysły na zajęcia
W44 Blog – wielozadaniowe narzędzie edukacyjne
W45 Metody i techniki pracy aktywizujące ucznia 
W46 Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania 
W47 Koło językowe, klub  filmowy, forum dyskusyjne, teatr …  –  jak zorganizować i prowadzić dodatkowe zajęcia z języka angielskiego
W48 W poszukiwaniu motywacji do nauki języka angielskiego
W49 „Merry Christmas!”  Projekt  edukacyjny  na zajęciach języka angielskiego w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym na przykładzie projektu o tematyce świątecznej
W50 Jak opracować i wdrożyć innowację w zakresie nauczania języka obcego
W51 Tablica mutlimedialna i najnowsze multimedia na lekcji języka angielskiego
W52 Drama na lekcji języka angielskiego. Jak samodzielnie napisać scenariusz i wprowadzić projekt teatralny
W53 Jak przygotować w „5 minut” karty pracy i ćwiczenia interaktywne na tablicę? – praktyczne warsztaty przy komputerach i tablicy
W54 Podstawy Microsoft Excel
W55 Proste sposoby na przekazanie informacji w graficzny sposób za pomocą infografiki 
W56 Efektywne tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem Prezi oraz Microsoft Sway 
W57 Podstawy Microsoft Word 
W58 Edukacja mobilna. Edukacja z wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej
W59 Wykorzystywanie tabletów z systemem Android podczas zajęć
W60 Webquest i jego zastosowanie w edukacji
W61 Technologie w nowoczesnej edukacji
W62 Media społecznościowe w edukacji
W63 Wideokonferencje i webinaria. Wideoblogi
W64 Platformy e-learningowe
W65 Nauka kodowania
W66 Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – dyskalkulia
W67 Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki – warsztaty pomocy dydaktycznych
W68 Muzyka i śpiew jako narzędzia umuzykalniające, terapeutyczne i komunikacyjne w pracy z dziećmi.
W69 Wokół maski, kukły i pacynki, czyli różne twarze teatru 
W70 Zmiany w prawie pracy
W71 Wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji finansowej.
W72 „ Nie odkładaj na jutro, zadbaj o siebie dziś… czyli jak w pełni sił przetrwać kolejny rok?
W73 „Jestem trudny- przytul mnie holistycznie czyli od widelca do długopisu.”
W74 Storytelling na lekcjach języka angielskiego (część I i II)
W75 Jak pracować na lekcji, aby najaktywniejszy był uczeń?
W76 Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli – metody aktywnego nauczania – dla II i III etapu edukacyjnego
W77 Jak (nie) oceniać ucznia i budować konstruktywną informację zwrotną?
W78 Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej
W79 Otwieranie ucznia przez zadawanie pytań.
W80 Motywowanie uczniów do zmiany zachowań
W81 Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym
W82 Mowa ciała
W83 Atrakcyjne lekcje wychowawcze
W84 Gry i zabawy przeciwko agresji
W85 Uczeń trudny wychowawczo w grupie rówieśniczej i klasie szkolnej
W86 Sytuacje trudne – nauczyciel w roli negocjatora i mediatora
W87 Rola i działanie nauczyciela w sytuacjach trudnych
W88 Rodzice w szkole – płaszczyzny współuczestnictwa rodziców w jakościowym rozwoju oferty oraz realizowanych w szkole procesów edukacyjnych
W89 Radzenie sobie z konfliktem i wyciąganie z niego korzyści
W90 Internet – szansą czy zagrożeniem dla szkoły?
W91 Nauczyciel –wychowawca wobec trudnych zachowań uczniów w klasie
W92 Zdążyć przed agresją
W93 Organizacja i prowadzenie spotkań z rodzicami
W94 Jawna i ukryta dyskryminacja wśród uczniów oraz w relacjach nauczyciel- uczeń. Jej przejawy i zapobieganie.
W95 Jak efektywnie realizować swoje kompetencje społeczne w pracy nauczyciela i wychowawczej?
W96 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
W97 Agresja i przemoc w szkole – jak jej zapobiegać?
W98 Mentor, coach czy ekspert?  Role  nauczyciela w rozwoju ucznia współczesnej szkoły
W99 Zasady komunikacji interpersonalnej w relacjach szkolnych                    
W100 Zespół wespół. Praca zespołów nauczycielskich i uczniowskich –zasady, role i komunikacja.
W101 Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela
W102 Trening asertywności, czyli rzecz o dyplomatycznej perswazji w pracy nauczyciela

 

ZIMOWA/LETNIA AKADEMIA NAUCZYCIELA

AW01 Zimowa/Letnia szkółka Nordic Walking
AW02 Warsztaty ceramiczne inspirowane pradziejami Śląska – śladami dawnych wierzeń i kultur
AW03 Warsztaty malarskie – współczesny świat martwej natury
AW04 PILATES – a dbałość o kondycję fizyczną
AW05 Atelierowa fotografia portretowa
AW06 Letnia szkółka tenisa ziemnego

 

 

 


strona główna