Sieci Współpracy i Samokształcenia

SWIS Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych 
Temat przewodni sieci: Rola i zadania dyrektora w nowoczesnej szkole – koordynator sieci Roman Lorens 

 

SWIS Nauczycieli Języków Obcych 
Temat przewodni sieci: Tik na lekcji języka obcego – rozwijanie kompetencji cyfrowych w procesie nauczania języka obcego
w szkole  podstawowej i ponadpodstawowej 
– koordynator sieci Marta Richter-Lesicka

 

SWIS Nauczycieli Edukacji Regionalnej i Patriotycznej
Temat przewodni sieci: Edukacja regionalna i patriotyczna wsparciem w doskonaleniu 
kompetencji kluczowych 
– koordynator sieci Małgorzata Kozłowska

 

SWIS Nauczycieli ds. pracy z uczniami ze Specjalnymi Potrzebami edukacyjnymi 
Temat przewodni sieci: Kompetencje kluczowe. Radzenie sobie z trudnościami i rozwiązywanie problemów 
u uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 – koordynator sieci dr Lidia Sikora


SWIS Nauczycieli Wychowawców 
Temat przewodni sieci: Nauczyciel wychowawca – organizator wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego uczniów 
– koordynator sieci Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

 

SWIS Doradców Zawodowych
Temat przewodni sieci: Doradztwo zawodowe w szkole – narzędzia pracy 
– koordynator sieci Ryszarda Wiśniewska-Paluch 

 

SWIS Nauczycieli Matematyki 
Temat przewodni sieci: Cyfrowy i kreatywny matematyk – koordynator sieci Joanna Palińska

 

SWIS Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej
Temat przewodni sieci: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowuje do wartości, kształtuje postawy
i uczy respektowania norm społecznych 
– koordynator sieci Urszula Ewertowska

 

SWIS Nauczycieli Bibliotekarzy 
Temat przewodni sieci: Bibliotekarz 3.0
Nowoczesna technologia w pracy z czytelnikiem 
– koordynator sieci Jadwiga Maszorek 

 


strona główna