Wykaz szkoleń

KONFERENCJE, SEMINARIA, WIZYTY STUDYJNE

K01 Konferencja otwarcia (program szczegółowy): Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Powiecie Oleśnickim
K02 SeminariumO czym warto pamiętać w nowym roku szkolnym – pierwszy rok wdrażania reformy oświatowej.  
K03 SeminariumAwans zawodowy – wyzwaniem dla nauczyciela – seminarium
K04 SeminariumZagadnienia języka i komunikacji, literatury i kultury na lekcjach języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej.
K05 SeminariumKształcenie specjalne i pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole/przedszkolu
a reforma edukacji.
K06 SeminariumZobaczyć siebie oczami uczniów.

K07

SeminariumRób to, co możesz, za pomocą tego co masz, tam, gdzie jesteś” czyli… nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej witają nową reformę
z uśmiechem.
K08 Seminarium: Learning Outside the Classroom/ Lernen außerhalb des Klassenzimmers czyli „Uczenie poza salą lekcyjną – nauka języków w  przestrzeni publicznej”.
K09 Seminarium: Jak uczyć matematyki z sukcesem.
K10 Seminarium: Kluczowe problemy współczesnej dydaktyki biologii.
K11 Seminarium: Trendy, perspektywy i ograniczenia między edukacją informatyczną a rynkiem pracy.
K12 Seminarium: Uczeń w terenie – innowacje pedagogiczne po nowemu.
K13 Seminarium: Czym jest Żywa Biblioteka?
K14 Seminarium: Inspiracje…, czyli jak pracować inaczej?
K15 Seminarium: Mediacja a inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów.


KURSY DOSKONALĄCE, WARSZTATY

W01

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.

W02

Statuty szkół w nowym ustroju szkolnym.
W03 Vademecum dyrektora – co nowego w przepisach oświatowych?
W04 Zatrudnienie w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2017-2019.
W05 Impuls do rozwoju szkoły – nowoczesny nadzór pedagogiczny.
W06 Od przydziału zadań do rozliczenia, czyli kilka odsłon rozmów dyrektora z nauczycielem.
W07 Kontrola zarządcza w jednostce oświatowej.
W08 Z księgowością za pan brat.
W09 Polityka bezpieczeństwa w jednostce oświatowej.
W10 Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświatowych.
W11 Obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół i placówek.
W12 Konsultacje indywidualne: Przygotowanie dokumentacji na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
W13 Dyrektor jako autor własnego rozwoju w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego!
W14 Awans zawodowy nauczyciela – Nauczyciel stażysta.
W15 Opiekun stażu mentorem nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy.
W16 Nauczyciel mianowany jako autor własnego rozwoju
w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego!
W17 Nauczyciel kontraktowy jako autor własnego rozwoju
w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego!
W18 Współczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Kompendium wiedzy i umiejętności, które gwarantują satysfakcję z wykonywanego zawodu.
W19 Diagnozowanie kompetencji językowych ucznia
a wymagania nowej podstawy programowej.
W20 Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
W21 Przygotowanie  do nauki pisania i czytania systemie „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej.
W22 Wybrane elementy systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej.
W23 Kieruję się logiką czy emocjami, działam czy się namyślam… Odkryj 4 style w komunikacji.
W24 Dobre maniery otwierają wiele drzwi.
W25 SUKCES a SZCZĘŚCIE. Radość odkrywania.
W26 Wspomaganie w trudnej sztuce czytania i pisania.
W27 Czytelnictwo jako jedna z podstawowych aktywności człowieka.
W28 Przygotowanie dziecka do nauki pisania zgodnie z nową podstawą programową.
W29 Od Demostenesa do mówców pozytywnych – sztuka retoryki
w nowej podstawie programowej.
W30 Zagadnienia języka i komunikacji, literatury i kultury na lekcjach języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej.
W31 Kresowym szlakiem literatury. Literatura kresowa
w Nowej Podstawie Programowej dla II i III etapu edukacyjnego. Jak uczyć o literaturze kresowej?
W32 Kamishibai, teatr ilustracji – jak pracować z tekstem?
W33 Poeci niepokorni, poeci,, wyklęci”- znów modni. Żywotność poezji Rafała Wojaczka, Edwarda Stachury, Jacka Kaczmarskiego.
W34 Edukacja w sieci? – wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych.
W35 Jak pracować z uczniem obcojęzycznym?
W36 Nasze pogranicze – wątki regionalne w nauczaniu historii
w kl. VII.
W37 Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla szkół ponadpodstawowych.
W38 Sztuki rozmawiania trzeba się uczyć. Efektywne metody
i techniki. 
W39 Let’s play! BTTL (Bring Teaching to Life) on Tour.
W40 Egzamin ósmoklasisty w pigułce. Jak przygotować ucznia do nowego egzaminu z języka obcego.
W41 Jak skutecznie uczyć słówek? Mnemotechniki w nauczaniu języków obcych.
W42 Czy oceny są OK? Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych.
W43 Podróże językowe. Wymiana uczniowska, szkoła partnerska, wyjazdy studyjne, konferencja. Organizacja
i finansowanie.
W44 Polubić gramatykę. Jak skutecznie i bezstresowo uczyć struktur gramatycznych.
W45 Materiał autentyczny na lekcji języka obcego. Nowa podstawa programowa.
W46 Grywalizacja. Gamifikacja. Nowe sposoby na budowanie motywacji ucznia.
W47 Jak prowadzić atrakcyjne zajęcia językowe?
W48 Nowa podstawa programowa w nauczaniu języka obcego na poziomie ponadpodstawowym.
W49 Kurs z języka angielskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
W50 Blog jako narzędzie edukacyjne.
W51 Office 365 dla edukacji.
W52 Darmowe materiały do wykorzystania z tablicami multimedialnymi.
W53 Prezi – nowe spojrzenie na prezentacje.
W54 Cyberprzemoc.
W55 Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu dzieci
i młodzieży.
W56 Praca z narzędziami Google Apps.
W57 Podstawy Microsoft Excel.
W58 Internetowe narzędzia współpracy.
W59 Media społecznościowe w edukacji. Jak poprowadzić szkolny profil na Facebooku.
W60 Praca z narzędziami Apple iWork.
W61 Wykorzystywanie tabletów i telefonów z systemem Apple iOS podczas zajęć.
W62 Wykorzystywanie tabletów i telefonów z systemem Android podczas zajęć.
W63 Tworzenie ćwiczeń interaktywnych na stronie Learning Apps.
W64 Platformy e-learningowe.
W65 Tworzenie testów i ankiet online.
W66 Webquest i jego zastosowanie w edukacji.
W67 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.
W68 Programowanie bez komputera. Gry i zabawy dla dzieci klas 1-3.
W69 Nauka kodowania.
W70 Praca metodą projektu na informatyce.
W71 Design Thinking.
W72 Blended learning.
W73 Technologia na matematyce.
W74 Gry i zabawy matematyczne.
W75 Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – dyskalkulia.
W76 Ciekawe pomysły na lekcje matematyki.
W77 Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki – warsztaty pomocy dydaktycznych.
W78 Edukacyjna wartość dodana.
W79 Quizizz, Kahoot oraz LearningApps – stwórz quiz i grę.
W80 Ptasia Liga – projekt edukacyjny dla młodszych i starszych uczniów.
W81 Ćwiczenia praktyczne w nauczaniu budowy
i funkcjonowania ciała człowieka.
W82 Edukacja zdrowotna w podstawie programowej biologii do szkoły podstawowej.
W83 Naturalne środki dydaktyczne w nauczaniu biologii
i przyrody.
W84 Strategia projektu w nauczaniu biologii i przyrody.
W85 Dobór strategii nauczania i typu lekcji w edukacji biologicznej.
W86 Rozwijanie kreatywności na lekcjach biologii.
W87 Działalność produkcyjna w regionie.
W88 Giełda Papierów Wartościowych.
W89 Wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji finansowej.
W90 Zmiany w przepisach podatkowych.
W91 Wytresuj stres!
W92 Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli– metody aktywnego nauczania – dla I etapu edukacyjnego.
W93 Atrakcyjna lekcja – nowoczesny nauczyciel czyli– metody aktywnego nauczania – dla II i III etapu edukacyjnego.
W94 Przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania.
W95 Logorytmika w teorii i praktyce.
W96 Metody i techniki aktywizujące w edukacji biologicznej.
W97 Jak przygotować lekcję w terenie?
W98 Regionalna wycieczka edukacyjna jako metoda realizacji podstawy programowej.
W99 Edukacja włączająca w praktyce. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
w powiecie oleśnickim.
W100 Teoria umysłu – trening komunikacji u osób cierpiących na autyzm.
W101 W to mi graj!
W102 Nauczanie wielopoziomowe w praktyce.
W103 Uczeń trudny wychowawczo w grupie rówieśniczej i klasie szkolnej.
W104 Kształtowanie słuchu fonematycznego a uczenie się polisensoryczne.
W105 Teczka wychowawcy.
W106 Jak być wychowawcą klasy – integrowanie zespołu klasowego.
W107 Jak być wychowawcą klasy – wykorzystanie socjotechnik w pracy wychowawczej.
W108 Jak być wychowawcą klasy – kierowanie zachowania ucznia.
W109 Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczenia
w szkole.
W110 „Mediacja w mojej szkole, dlaczego nie” – warsztaty dla grona pedagogicznego
W111 Jak być wychowawcą klasy – współpraca z rodzicami.
W112 Organizacja i prowadzenie spotkań z rodzicami.
W113 Gry i zabawy przeciwko agresji.
W114 Nauczyciel – wychowawca wobec trudnych zachowań uczniów w szkole.
W115 Szkoła dla rodziców i wychowawców.
W116 Umiejętności wychowawcze nauczyciela.
W117 Radzenie sobie z konfliktem i wyciąganie z niego korzyści.
W118 Coaching jako metoda rozwoju oraz motywowania uczniów do rozwoju.
W119 Budowanie motywujących i rozwojowych relacji
z uczniami.
W120 Organizacja pracy nauczyciela – zarządzanie czasem.
W121 Pierwsza pomoc przedmedyczna.
W122 Wypalenie zawodowe nauczycieli.
W123 Jaki jest Twój Styl Myślenia i Styl Działania?
W124 Trening asertywności, czyli rzecz o dyplomatycznej perswazji w pracy nauczyciela.
W125 Szkolna konferencja naukowa (polonistyczna) wyzwaniem dla twórczego nauczyciela.
W126 Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela.
W127 Kierunek: Dojrzałość. Wychowawcza rola szkoły
z perspektywy uczniów, rodziców i nauczycieli.
W128 Inspiracje, czyli jak pracować inaczej. Spotkania ze sztuką.


ZIMOWA/LETNIA AKADEMIA NAUCZYCIELA

AW01

Zimowa/Letnia szkółka Nordic Walking.

AW02

Warsztaty ceramiczne.

AW03

Rysunek i malarstwo.

AW04

PILATES – a dbałość o kondycję fizyczną.

AW05

Letnia szkółka tenisa ziemnego.

 

 


strona główna