Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna w O nas.

Schemat organizacyjny Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

1. Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

PCEiK urzeczywistnia cele określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a mianowicie:

 • udziela pomocy nauczycielom i dyrektorom wszystkich typów szkół i innych placówek oświatowych w zakresie doskonalenia zawodowego — ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego;
 • kształtuje postawy oraz rozwija zainteresowania i uzdolnienia zarówno dzieci, jak i młodzieży (w ramach działalności wychowawczej).

Do jego zadań, wyznaczonych w statucie uchwalonym przez Radę Powiatu Oleśnickiego (za-łącznik nr 1 do uchwały nr XIX/128/2004 z 30 sierpnia 2004 r., ze zmianami), zwłaszcza należy:

 • organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół oraz innych placówek oświaty, a także służenie im pomocą w doskonaleniu zawodowym;
 • diagnozowanie potrzeb zawodowych nauczycieli oraz tworzenie im warunków do samorozwoju;
 • organizowanie różnych form współpracy oraz wymiany doświadczeń między szkołami i innymi placówkami oświaty oraz upowszechnianie ich osiągnięć;
 • przygotowywanie kadr do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli i wspieranie rozwoju szkół oraz podnoszenie jakości ich pracy;
 • zapewnianie warunków do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami i do ich współpracy;
 • podejmowanie współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu i Dolnośląskim Kuratorem Oświaty;
 • organizowanie działalności edukacyjnej oraz kulturalnej, w szczególności kursów, warsztatów, konferencji, wykładów, przeglądów, konkursów i wystaw;
 • urządzanie uczniom zajęć zgodnie ich uzdolnieniami i zainteresowaniami, a także wypoczynku letniego i zimowego;
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie czytelnikom książek, czasopism, wydawnictw multimedialnych i innych pozycji bibliotecznych.

2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ośrodku doskonalenie zawodowe ma formy: kursów, warsztatów, konferencji, treningów, wykładów, rad pedagogicznych oraz innych rodzajów szkoleń, a nadto — doradztwa metodycznego w postaci zindywidualizowanych konsultacji i zespołów samokształceniowych. Zajęcia odbywają się systematycznie nie tylko w PCEiK-u, ale i poza nim (w miejscowościach wybieranych zgodnie z nauczycielskimi potrzebami), a także online.

Działa tu trzech doradców metodycznych oraz czterech konsultantów (wszyscy są nauczycielami). Niosą oni specjalistyczną pomoc w sprawach:

 • awansu zawodowego nauczycieli,
 • diagnoz dydaktycznych,

 • kształcenia zintegrowanego,

 • szkolnictwa specjalnego i zawodowego,

 • ścieżek edukacyjnych,

 • wspierania uzdolnień uczniów,

 • wychowania przedszkolnego,

 • nauczania przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych

 • profilaktyki,

 • psychoedukacji,

 • uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jednocześnie pełnią oni funkcję liderów stałych zespołów samokształceniowych, skupiających nauczycieli: wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych,  przedmiotów zawodowych oraz pedagogów szkolnych.

Oprócz doradców metodycznych i konsultantów działa etatowy szkolny doradca zawodu, zajmujący się poradnictwem edukacyjno-zawodowym i doradztwem zawodowym — dla uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W tym celu samodzielnie prowadzi on — w organizacyjnych ramach ośrodka — Lokalne Centrum Informacji Zawodowej. Udzielając indywidualnych czy grupowych porad edukacyjnych bądź zawodowych, szkoli zarazem rady pedagogiczne szkół — w zależności od ich potrzeb.

3. Młodzieżowy Dom Kultury

Do najważniejszych celów MDK-u — obok wychowawczych (ogólnych) — należy rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów szkół wszystkich typów szkół oraz innych placówek oświaty działających w powiecie oleśnickim. Natomiast jego główne zadania, stosownie do statutu PCEiK-u, polegają na organizowaniu i prowadzeniu:

 • różnorodnych form stałych zajęć (kluby, koła, pracownie, sekcje, zespoły, etc.)
 • kulturalnego wypoczynku — letniego i zimowego,
 • przedmiotowych dyktand i konkursów oraz rozmaitych festiwali, przeglądów, turniejów (w tym sportowych),

a nadto okolicznościowych wystaw (przedstawiających np. twórczość uczestników zajęć plastycznych).

4. Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej

Celem  Biblioteki jest w szczególności wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieranie działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych oraz placówek, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli. Biblioteka stwarza warunki dostępu do informacji i wiedzy; służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych i oświatowych; prowadzi działalność biblioteczną i edukacyjną niezbędną w procesie kształcenia.

Do zadań Biblioteki należy:

1.Gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:

1)   literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach obcych,

2)   publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

3)   literaturę piękną i a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowanie przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w  poszczególnych typach szkół,

4)   piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

5)   podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,

6)   materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, oraz wprowadzanych zmianach w systemie oświaty,

7)  materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

8)   materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Współtworzenie z bibliotekami pedagogicznymi sieci Dolnośląskiego Systemu Informacji Edukacyjnej poprzez:

1)   budowę katalogu centralnego zbiorów bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska, bibliograficznych baz danych zawartości czasopism, baz danych zasobów Internetu,

2)   prowadzenie internetowego serwisu biblioteki,

3)   przygotowanie informacyjne użytkowników biblioteki, w szczególności do korzystania bibliotecznego programu komputerowego Aleph.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej.

4. Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół Powiatu Oleśnickiego w zakresie edukacji medialnej,

5. Wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką.

6. Wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.

5. Galeria 56

Koncepcja pracy Galerii 56 zakłada stworzenie miejsca otwartego dla wszystkich chętnych, którzy zechcą bezpośrednio spotkać się ze sztuką i artystami. Chcemy stworzyć przestrzeń, gdzie będzie można obcować ze sztuką obrazu, z fotografią, malarstwem, ciekawą grafiką. Mamy nadzieję, że uda nam się to miejsce ożywić i zachęcić mieszkańców Oleśnicy do odwiedzania, a może i współtworzenia Galerii -miejsca, w którym będzie możliwość zobaczenia oraz zakupu prezentowanych prac.

Zadaniem Galerii będzie opieka nad amatorskim ruchem artystycznym poprzez organizowanie wystaw, konkursów, plenerów. Zapraszamy nauczycieli do organizowania wyjść do Galerii, spotkanie ze sztuką to z pewnością ciekawe urozmaicenie edukacji artystycznej uczniów.

Przygotowany harmonogram wystaw wraz z towarzyszącymi im imprezami (wernisaże, koncerty okolicznościowe, spotkania z twórcami, prelekcje o sztuce, akcje plastyczne i in.) jest zróżnicowany.


strona główna