Książka miesiąca

Grudzień 2017

Tytuł: Poradnictwo zawodowe.

Redakcja: Daniel Kukla, Wioleta Duda.produkty_2622

Warszawa : Difin, 2016

W publikacji przedstawiono tematykę poradnictwa zawodowego i rozwoju zawodowego, zarówno od strony teorii, jak i praktyki. Zakres przedstawionych refleksji dotyczy aspektów wzajemnych relacji pomiędzy poradnictwem zawodowym a edukacją, rynkiem pracy i projektowaniem ścieżki kariery.

Szerokie ujęcie tematyki pozwala na ukazanie znaczenia wsparcia i pomocy doradczej dla różnych grup odbiorców, zarówno borykających się z utratą pracy oraz próbujących znaleźć pierwsze zatrudnienie. Każda grupa społeczna, wiekowa, wymaga innej formy pomocy ze strony instytucji oświatowych i służb zatrudnienia, niemniej jednak wsparcie doradcy, brokera edukacyjnego, coacha kariery jest dziś niezbędnym elementem zaplanowania ścieżki edukacyjno-zawodowej jednostki.

 

Informacja od wydawcy

 

Listopad 2017

Tytuł: Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego.pobrane

Autor: Kornelia Hendrych

Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2016

Bogata i dobrze dobrana literatura oraz orzecznictwo, cytaty i zestaw aktów prawnych, a także osobista refleksja autorki Kornelii Hendrych, skłaniają do uznania książki za rzetelną naukowo, świadcząc jednocześnie o dobrze przygotowanym warsztacie i dużej wrażliwości na losy każdego dziecka. Autorka, patrząc z perspektywy prawnej i społecznej, odnosi się do najistotniejszej kwestii w relacjach pomiędzy rodzicami i dziećmi, a mianowicie władzy rodzicielskiej    i kontaktów rodziców z dziećmi. W publikacji kompleksowo zostały omówione zagadnienia zarówno materialne jak i proceduralne, krajowego i międzynarodowego prawa rodzinnego. Kornelia Hendrych porównuje rozwiązania obowiązujące  w ramach polskiego porządku prawnego z zobowiązaniami międzynarodowymi, ukazując stopień harmonizacji norm krajowych z normami zawartymi w umowach      i innych instrumentach międzynarodowych. Zwraca uwagę na mankamenty tych rozwiązań, jednocześnie kierując do ustawodawcy sugestie dotyczące pożądanych zmian.

z przedmowy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

Październik 2017

Tytuł: Szkoła Dialoguszkola-dialogu-scenariusze,pd,569126

Autor: Barbara Charczuk

 

Wrzesień 2017

Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2015

Czy można sobie wyobrazić szkołę bez rodziców? Oczywiście nie. Rodzice zawsze stoją za dzieckiem. A bez dziecka nie byłoby szkoły i niepotrzebni byliby nauczyciele. Można zatem powiedzieć, że nauczyciele są „skazani” na kontakty          z rodzicami. W książce znalazły się odpowiedzi na wiele ważnych pytań dotyczących organizowania współpracy z rodzicami oraz propozycja wsparcia rodziców              w wychowywaniu dzieci poprzez udział w zajęciach edukacyjnych. Warsztatowa forma zajęć, bazująca na nowoczesnym modelu kształcenia, czyli uczeniu się przez doświadczanie i wykorzystywanie aktywizujących metod i technik nauczania, wzbogacona prezentacją multimedialną, to doskonała propozycja dla współczesnego nauczyciela i rodzica. Autorka proponuje scenariusze 19 spotkań, których tematyka porusza ważne problemy wychowawcze. Zajęcia może przeprowadzić wychowawca dla rodziców z jednej klasy, jak również pedagog czy psycholog szkolny dla chętnych rodziców z wielu klas. Praktycznie każde zajęcia stanowią swoistą całość, można je realizować w dowolnej kolejności i z dowolną częstotliwością. Dobra współpraca nauczycieli i rodziców to najistotniejszy warunek wszechstronnego rozwoju i edukacyjnego sukcesu dziecka.

 

Tytuł: Edukacja przez ruch

biblioteka-nauczyciela-edukacja-przez-ruch-kropki-kreski-owale-wiazki-b-iext35880012Autor: Dziamska Dorota

Warszawa: Nowa Era, cop. 2015.

Adresowany do nauczycieli przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej program zajęć realizujący założenia integracji sensorycznej, wspomagający procesy zapamiętywania.
Autorskie obserwacje spontanicznych form ruchu dzieci oraz poszukiwania „sposobu na kształcenie zintegrowane rozumiane nie jako integracja realizowanych treści, ale zintegrowany sposób pracy organizmu podczas uczenia się” zaowocowały praktycznymi pomysłami do zastosowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Proponowane ćwiczenia mają na celu aktywizowanie struktur pamięci poprzez: określenie, ukierunkowanie ruchu; wykorzystanie dźwięku (muzyki, rytmu); rozwijanie wiedzy.

Książka Doroty Dziamskiej zawiera omówienie systemu realizującego założenia integracji sensorycznej oraz metodycznie uporządkowany, ilustrowany pracami przedszkolaków oraz wskazówkami dla nauczyciela opis ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych. Dla dzieci najmłodszych są to rytmiczne ćwiczenia wykonywane jedną ręką, dla dzieci pięcioletnich – rytmiczne ćwiczenia wykonywane oburącz, dla sześciolatków i dzieci starszych – naprzemienne ćwiczenia graficzne.

Sierpień 2017

Tytuł: 51 zabaw (z) rzeczami. Doświadczanie rzeczywistości.352x500

Autor: Roger-Pol Droit

Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cop. 2005.

 

Czy zauważyłeś już, że spinacz jest figurą etyczną? Że pęk kluczy i uliczna latarnia mogą opowiadać o miłości? Wiesz, że pralka naucza o migracji dusz, a wózek z supermarketu o pomieszaniu uczuć? Czy kiedykolwiek dostrzegłeś metafizykę śmietnika, mądrość parasola, rewolucję odkurzacza?

Roger Pol-Droit, francuski filozof urodzony w 1949r., znany jest już polskim czytelnikom jako autor „101 zabaw filozoficznych”. Prowadzi badania filozoficzne        w Centre de la Recherche Scientifique oraz jest felietonistą francuskiego dziennika         „Le Monde”.

(z okładki)

Lipiec 2017

Tytuł: Gry i zabawy ruchowe ponad 100 energetycznych zabaw

gry-i-zabawy-ruchowe,pd,552461Autor:  Natalia Minge, Krzysztof Minge

Niniejsza publikacja to zbiór ponad sto gier i zabaw umożliwiających aktywne   i ciekawe spędzenie wolnego czasu z dzieckiem, zarówno na spacerze czy wycieczce, jak i w domu, gdy niepogoda lub inne okoliczności uniemożliwiają wyjście do parku czy wyjazd do lasu lub nad rzekę.
Przy każdej zabawie umieszczona jest informacja, jaki aspekt funkcjonowania dziecka rozwija. Niektóre z opisanych w książce zabaw dorośli zapewne znają   z dzieciństwa. Inne będą dla nich całkiem nowe

 

Opracowanie: Grażyna Hrebeniuk

Czerwiec 2017

Tytuł: Polskie dziedzictwo Conradakopkowski

Autor: Rafał Kopkowski.

Kraków: Universitas, 2014

Zagadnienie polskości pisarza było zawsze i pozostaje nadal tematem wyjątkowo kontrowersyjnym, przez Kazimierza Wykę określanym mianem „śliskiej i zdradliwej góry, z której niejeden interpretator szpetnie się ośliznął”. Prezentowana książka wpisuje się w ramy tej wciąż aktualnej i ponawianej dyskusji nad kształtem polskiej tożsamości Josepha Conrada-Korzeniowskiego współdecydującym o europejskim wymiarze jego twórczości. „Polskie dziedzictwo Conrada” podejmuje kwestie polskiego zaplecza „autora-rodaka” w dwóch wymiarach: biograficznym i ideowym. Rekonstruując z zachowanych dokumentów i wspomnień preferowany przez pisarza styl życia, śledząc implikacje idei honoru w jego biografii, podejmując interpretację wyrażonych w dziele Conrada przekonań politycznych, wreszcie poddając badaniu część jego dorobku publicystycznego książka zmierza do odpowiedzi na pytanie o zakres wpływu polskiego dziedzictwa kulturowego i metody jego artystycznej transpozycji decydujące o specyfice dorobku autora „Lorda Jima”.

z okładki

Maj 2017

Tytuł: Historia książki : od glinianych tabliczek po e-booki  

Autor: Roderick Cave, Rara Ayad  historia-ksiazki-w-iext37346651

Warszawa : Wydawnictwo ARKADY, 2015

W czasach, gdy twierdzenie o tym, że książka umiera, stało się banałem, warto, prócz poznania wielu spekulacji na temat przyszłego komunikowania się za pomocą pisma, spojrzeć wstecz, by dowiedzieć się dokładniej, czym książki były w przeszłości.

 100 książek pochodzących z całego świata i poświęconych najróżniejszym tematom dobrano tak, by pokazać najważniejsze etapy rozwoju produkcji książki albo przypomnieć pozycje, które miały największe znaczenie w jej historii. Wspaniale ilustrowany tom jest rozkoszą dla oczu i zarazem fascynującym świadectwem liczącego ponad 5000 lat dążenia ludzkości do przekazywania idei    i wiedzy.

 W publikacji, którą oddajemy do rąk czytelników, mowa jest o książce w układzie chronologicznym, można powiedzieć, że autorzy piszą zarówno o praksiążce, jak i o postksiążce. Polskie edytorstwo jest tu prezentowane przez jeden tytuł: wydane konspiracyjnie podczas okupacji niemieckiej „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego.

 (Ze wstępu)

Kwiecień 2017

Tytuł: Analiza zachowania. Vademecum

Autor: Przemysław Bąbel, Monika Suchoeiwrska-Stephany, Paweł OstaszewskiD6F4I4PDIS8NM6K8LHEL6B6IJQH9K3DGSRU

Analiza zachowania. Vademecum to nowe – zmienione i rozszerzone – wydanie cenionej przez specjalistów i studentów Analizy zachowania od A do Z. W książce zaprezentowano nurt badawczy     i terapeutyczny, którego przedstawiciele zajmują się badaniem wpływu różnorodnych czynników środowiskowych na zachowanie. Autorzy wprowadzają w tę tematykę, a jednocześnie porządkują specjalistyczną terminologię, którą posługują się psychologowie behawioralni. W nowym wydaniu szczególną uwagę poświęcili stosowanej analizie zachowania. Dziedzina ta znacząco zyskała na popularności w obszarze terapii zaburzeń rozwojowych, zwłaszcza tych ze spektrum autyzmu, lepiej poznaje się też koncepcje i metody należące do tak zwanej trzeciej fali terapii behawioralnych. Autorzy wyjaśniają, czym zajmują się analityk zachowania i terapeuta behawioralny, a także wskazują instytucje przygotowujące do pracy w tym obszarze. Kompendium zawiera słownik najważniejszych pojęć z zakresu analizy zachowania, uaktualniony angielsko-polski słownik terminów z tej dziedziny oraz wykaz polskojęzycznych publikacji na ten temat. Jest skierowane do terapeutów, lekarzy, pedagogów, psychologów szkolnych, studentów psychologii i pedagogiki, rodziców i nauczycieli dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz psychologów prowadzących badania z zakresu analizy zachowania.

Luty 2017

Tytuł: Współczesna przestrzeń edukacyjna.  T. 2. Geneza, przemiany, nowe znaczenie.

Autor: Ewa Musiał, Małgorzata Bednarska

Kraków : Wydawnictwo Impuls, 2013.978-83-7850-536-5

Pierwsza część publikacji zawiera opracowania, w których dokonano rozważań nad historycznymi i współczesnymi konotacjami przestrzeni edukacyjnej. Druga część poświęcona została szerokim analizom procesu transformacji przestrzeni edukacyjnej w jej formalnym i nieformalnym wymiarze. W tekstach usytuowanych w części trzeciej scharakteryzowane zostały wybrane zjawiska edukacyjne w przestrzeni publicznej. Część czwarta skoncentrowana jest wokół refleksji nad przedszkolem i szkołą jako przestrzeniach praktyki edukacyjnej. Kolejna, piąta część, przedstawia osobę nauczyciela, którego różnorodna aktywność zawodowa jest wyraźnie dostrzegana w przestrzeni edukacyjnej.

    Przestrzeń edukacyjną należy postrzegać jako zjawisko wielopłaszczyznowe, dynamicznie, zmienne, o charakterze otwartym. Mamy nadzieję, że udało nam się dokonać opisu przestrzeni edukacyjnej w całej jej różnorodności, a także zainspirować do dalszych analiz, wykraczających diagnozą i opisem poza zarysowany w niniejszym opracowaniu obszar badawczy.

 

                                                                                                       Przyg. Justyna Szebesczyk

 

 

Styczeń 2017ks-msc

Tytuł: Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę.

Autor: Joanna Gładyszewska-Cylulko

Książka Joanny Gładyszewskiej-Cylulko wychodzi naprzeciw coraz większemu zainteresowaniu metodą terapii poprzez sztukę, czyli arteterapii. Entuzjastami tej metody są zarówno pedagodzy, psycholodzy, jak i inni specjaliści zajmujący się na co dzień różnego rodzaju zaburzeniami. Dodatkowo, do tej pory niewiele było opracowań tego niezmiernie interesującego zagadnienia.

Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, iż trudno jest znaleźć jedną metodę badania tego zjawiska. Kolejnym problemem jest fakt, iż arteterapia jest interdyscyplinarna, czyli zawieszona między nauką a sztuką. Dlatego też autorka książki stara się umiejscowić arteterapię wśród innych dyscyplin naukowych.

Prezentowana publikacja zawiera metody i techniki arteterapeutyczne oraz scenariusze wykorzystujących tę metodę terapeutyczną. Znajdziemy tutaj również szczegółowe opisy przypadków dzieci poddanych arteterapii przez samą autorkę książki.

Grudzień 2016

Tytuł: Pedagogika serca

Autor: Ewa Lewandowska

Warszawa : Difin, 2016.

ks-mscKsiążka ma na celu wspieranie i propagowanie idei Pedagogiki serca i związanej z nią społecznej inicjatywy powołania Komitetu Upowszechniania Wychowania Emocjonalnego Pedagogika Serca, którego honorowym patronem jest Maria Łopatkowa. Celem Komitetu jest uzyskanie zgody Organizacji Narodów Zjednoczonych na dodatkowy wpis w Konwencji Praw Dziecka, odnoszący się do obowiązkowego kształcenia uczuć wyższych w systemach edukacyjnych państw członkowskich ONZ i rozwijania u dzieci i młodzieży zdolności kochania oraz empatii. Pedagogika Serca powinna stać się dla każdego pedagoga i nauczyciela wyznacznikiem sposobu pracy i jej perspektywą. Nowe pokolenie wychowane w duchu Pedagogiki Serca realizując wzór osobowy Homo Amans – człowieka miłującego ludzi i świat – człowieka pokoju, rozpoczęłoby pozytywną globalizację świata, zmierzając do upragnionego przez ludzkość celu – do trwałego pokoju.

Oprac . Justyna Szebesczyk

Książka dostępna w zasobach IBUK

Listopad 2016

Tytuł: Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia.uzaleznienia-geneza-terapia-powrot-do-zdrowia-u-iext35218731

Autor: Bohdan T. Woronowicz

Poznań, 2012.

Książka jednego z najlepszych w Polsce specjalistów w zakresie diagnostyki i terapii uzależnień jest bogatym źródłem wiedzy na temat uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna, kofeina, teina, leki, sterydy), a także zaburzeń nawyków i popędów (hazard, siecioholizm, bulimia i anoreksja, seksoholizm, pracoholizm, kupnoholizm) oraz współuzależnienia, którym dotknięte są rodziny osób uzależnionych.

Autor rozwiewa pokutujące od lat mity związane z alkoholizmem i innymi uzależnieniami, pisze o skutkach zdrowotnych uzależnień, a także o sposobach ułatwiających rozpoznanie uzależnienia. Sporo miejsca poświęca możliwościom uzyskania pomocy, leczenia pod kierunkiem specjalistów oraz w grupach samopomocowych. Książka jest prawdziwym kompendium dla osób uzależnionych, ich bliskich oraz psychologów i terapeutów.

 

                                                                               Oprac. Justyna Szebesczyk

Październik 2016

Tytuł: Edukacja małego dziecka. 978-83-7850-496-2

Autor:  Ewa Grodzka-Mazur, Urszula Szuścik, Arkadiusz Wąsiński

Kraków, 2013.

Pracę otwiera część zatytułowana Aktywność językowa i literacka, w której zaprezentowano autorskie rozwiązania w zakresie wczesno dziecięcej nauki czytania, wspomagania rozwoju mowy małego dziecka przez piosenkę, literaturę dziecięcą (bajkę i baśń), swobodną twórczość literacką czy naukę języków obcych. Autorzy poszczególnych tekstów podejmują także próbę wskazania nowych strategii edukacyjnego działania ze szczególnym uwzględnieniem refleksyjności i myślenia krytycznego wobec „poszukiwania, tworzenia i zmiany” zarówno w aktywności dziecka, jak i nauczyciela.

W kolejnej części  zagadnienia dotyczą aktywności matematyczno-przyrodniczej dzieci.

Trzecia część tomu poświęcona została aktywność artystycznej najmłodszych.

Tom zamyka część czwarta w której omawiono komputerowe wspomaganie edukacji małego dziecka.

Podsumowując w tomie 6. „Edukacji małego dziecka” kontynuowane są zagadnienia dotyczące pracy pedagogicznej z dzieckiem w wieku przed- i wczesnoszkolnym, są w nim zaprezentowane również autorskie poglądy i/lub wyniki cząstkowych badań prowadzonych w tym zakresie.  

                                                                                                     Oprac. Justyna Szebesczyk

Wrzesień 2016
Autor: Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Ludwika Styn, Danuta BigottK4YN7T6Y9EK3NXRG76C52FKV8N5FJY6ERQI

Tytuł: METODYKA NAUCZANIA ORTOGRAFII – zestaw ćwiczeń i zasad ortograficznych dla uczniów klas 4–6.

Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

Książka zawiera podstawowe i niezbędne wiadomości dotyczące metodyki nauczania ortografii oraz opanowania przez uczniów umiejętności przestrzegania poprawności ortograficznej w zakresie poznanych zasad i reguł. Zamieszczone w publikacji zestawy ćwiczeń ortograficznych przeznaczone dla uczniów klas 4–6 uwzględniają zasadę stopniowania trudności oraz wymagane treści nauczania zawarte w podstawie programowej.

 

                                                                                       oprac. Justyna Szebesczyk

Sierpień 2016

Autor: Robinson Kenks msc oblicza
Tytuł: Ucząc się kreatywności.

Kraków : DAS Polska.Jolanta Baj. Wydawnictwo Element. Oddział, Cop. 2010.

              
Firmy i organizacje na całym świecie inwestują ogromne ilości pieniędzy, by rozwinąć w ludziach kreatywność. Kreatywność i innowacja są kluczowymi wartościami dla nowych gospodarek, aby mogły dotrzymać kroku zmianom, które dokonują się w zawrotnym tempie. Dlaczego tak wielu dorosłych potrzebuje pomocy, by być kreatywnymi? Większość dzieci rozpiera wyobraźnia.

Co się z nimi dzieje, kiedy dorastają?

Dlaczego tak wielu dorosłych myśli, że sami nie są kreatywni (ani zbytnio inteligentni), podczas gdy inni ludzie są? Jaki jest prawdziwy problem i co można z nim zrobić? 
W tej przełomowej i inspirującej książce Ken Robinson przekonuje, że na całym świecie organizacje próbują naprawić problem, którego źródłem są szkoły i uniwersytety. Wielu ludzi kończy edukację nie mając pojęcia, jakie są ich prawdziwe twórcze zdolności. Wszyscy mamy wielkie naturalne zdolności, jednakże wszyscy mamy je na swój sposób. Nasze współczesne systemy edukacji nie zostały stworzone, żeby odkrywać i rozwijać w ludziach ich twórczy potencjał. W potężny i oryginalny sposób autor mówi, dlaczego tak jest i co organizacje i jednostki mogą natychmiast zrobić, żeby wydobyć swoje kreatywne talenty. Przekonuje także do radykalnych zmian w tym, jak myślimy o naszej własnej inteligencji i kreatywności oraz w tym, jak edukujemy nasze dzieci i nas samych, żeby sprostać nadzwyczajnym wyzwaniom życia i pracowania w XXI wieku.

                                                                                                                            Oprac. Justyna Szebesczyk

Lipiec 2016

Autor: Agnieszka Kozdrońanimator

Tytuł: Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców.

Warszawa, 2014.

 Rozwój przez zabawę, to główne przesłanie książki zawierającej praktyczne scenariusze organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży w sposób bezpieczny i atrakcyjny zarazem. Zabawa wpływa na rozwój inteligencji wielorakich, kształtuje kompetencje społeczne, wzmacnia poczucie własnej wartości, pomaga w zarządzaniu emocjami, wyposażając dziecko w umiejętności niezbędne do tego, by w dorosłym życiu mogło podjąć z sukcesem określone społeczne role.
Książka zawiera scenariusze zabaw, propozycje gier i projektów, które z założenia mają zabezpieczać potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, nadając oddziaływaniom pedagogicznym i rodzicielskim głębszy wymiar w aspektach:
– kształtowania kompetencji komunikacyjnych,
– kształtowania kompetencji społecznych,
– budowania poczucia własnej wartości,
– rozwijania potencjału jednostek,
– umiejętnego zarządzania emocjami.  
                                                                                             oprac. Justyna Szebesczyk

Czerwiec 2016 r.

Tytuł: Rola środowiska w rozwoju małego dziecka : / metody badania.

Autor: Elżbieta Hornowska

Warszawa, 2014.okładka

W książce przedstawiono wyniki badań poświęconych fizycznym ispołecznym stymulatorom i stabilizatorom rozwoju małych dzieci, a także badań dotyczących szczególnej roli dorosłego jako mediatora między dzieckiem a jego otoczeniem, zarówno fizycznym jaki i społecznym. Książkę zamykają rekomendacje dla praktyki oraz dla przyszłych badań. Wydawca przestrzega jednak: książka nie jest popularnym poradnikiem dla rodziców, wymaga od nich pewnej dojrzałości i refleksji.
Książka składa się z dwóch rozdziałów:

Cz.1 Metody stosowane w badaniach małych dzieci oraz z

Cz.2 Rola środowiska w procesie rozwoju. Książka zawiera dodatki:
A. : Podstawowe informacje dziecka we wczesnym dzieciństwie.
B. : Opis narzędzi stosowanych w badaniach małych dzieci na świecie.
C. : Polecana literatura.

poleca: Justyna Szebesczyk

Maj 2016 r.

Tytuł: Dorosłe dzieci :psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie.

Autor: Schier Katarzyna.

dorosle-dzieci,big,511675Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2014

W książce przedstawiono problem parentyfikacji, czyli odwrócenia ról w rodzinie w sytuacji, kiedy to dziecko pełni funkcję opiekuna dla swojego rodzica lub rodzeństwa. Parentyfikacje uznano za formę przemocy utajonej w relacjach dziecka z opiekunem i opisano jej konsekwencje, m.in.: zahamowanie procesu separacji – indywidualizacji, dysocjację, aleksytymię, depresję, zaburzenia funkcjonowania i obrazu ciała. Określono inne sytuacje społeczne, w których występuje to zjawisko, np. w sytuacji uczeń-nauczyciel.

Poleca Justyna Szebesczyk

Kwiecień 2016 r.

Tytuł: Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa

Autor: Andrzej Zybała

Warszawa, 2013 r. f5ab3884ece3c62e6e1f1cf92e708cd6

Państwa tworzą polityki publiczne, ponieważ chcą sprawnie rozwiązywać swoje problemy, dobrze rozwijać się i zapewniać obywatelom wysoką jakość życia. Chcą także uniknąć losu Grecji. Tam rządy i obywatele nie poradzili sobie ze złożonością problemów publicznych. W konsekwencji kraj wpadł w ogromne turbulencje, a miliony obywateli popadło w biedę. Książka poświęcona jest dyscyplinie wiedzy, która jest znana od ponad pół wieku na Zachodzie pod nazwą nauka o polityce publicznej (public policy), czyli traktuje o tym, w jaki sposób państwo i jego obywatele organizują proces rozwiązywania problemów publicznych (np. starzenie się populacji, bieda, bezrobocie, rozwój gospodarczy, edukacja, zdrowie). W Polsce nauka o polityce publicznej dopiero rozpoczyna swój systemowy rozwój.

Książka stanowi próbę pokazania, czym są polityki publiczne we współczesnym państwie demokratycznym. Bardzo cenne jest ulokowanie w centrum uwagi doąwiadczen i wyzwań polskich, przy jednoczesnym uwzględnieniu doświadczeń innych krajów czy kręgów kulturowych.

Dr hab. Wojciech Łukowski, prof. UW:

 

Marzec 2016

Tytuł: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w dobie przemian

Redakcja naukowa: Marzena Chrost, Anna Królikowska

Kraków, 2014 r.

Niniejsza monografia (…) stanowi prezentację refleksji nad wybranymi obszarami edukacji dziecka.  Pierwsza jej część dotyczy podmiotów edukacji oraz różnych obszarów edukacyjnych: edukacji polonistycznej, matematycznej, estetycznej, etycznej, a także zagadnień związanych z diagnozą gotowości szkolnej. Czytelnik tej części książki będzie skonfrontowany również z pytaniem o jakość edukacji, tak jak    ją postrzega opinia publiczna.

Druga część pracy jest poświęcona problematyce wychowania i kształcenia dzieci z różnymi dysfunkcjami: autyzm, problemy logopedyczne, upośledzenie umysłowe. Wiele dysfunkcji może być – dzięki wczesnej diagnozie – jeśli nie zniwelowanych,to przynajmniej złagodzonych poprzez właściwe oddziaływania edukacyjne, dlatego upowszechnianie wiedzy na ten temat może przysłużyć się nauczycielom, rodzicom, a w konsekwencji dzieciom przeżywającym trudności.

(Ze wstępu)

 

Luty 2016 Książka miesiąca - luty 2016

Autor: Grażyna Wąsowicz, Małgorzata Styśko-Kunowska

Tytuł: Młodzież w internecie :zagrożenie uzależnieniem : podręcznik do kwestionariusza MAWI.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.

To tylko nieliczne z pytań, na które Czytelnik znajdzie odpowiedzi w tej książce. Zawiera ona prezentację wyników badań naukowych nad uzależnieniem młodzieży od gier internetowych, e -hazardu i zakupów w sieci. W książce przedstawiono także kwestionariusz do diagnozy zagrożenia uzależnieniem od Internetu, bardzo przydatny pedagogom i psychologom szkolnym oraz naukowcom zainteresowanym badaniami zachowań młodzieży.

Autorki książki prowadzą wieloletnią działalność dydaktyczną, dzielą się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami z czytelnikiem:

1) Grażyna Wąsowicz – dr hab., adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Instytutu Studiów Społecznych UW. Psycholog ekonomiczny specjalizujący się w badaniach kompetencji finansowych oraz zachowań konsumenckich. Autorka książek Psychologia finansowa iPostawy wobec pieniędzy oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych.

2) Małgorzata Styśko -Kunkowska – dr, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Psycholog społeczny, wykładowca, praktyk oraz autorka publikacji naukowych i dydaktycznych, m.in. na temat postaw konsumenckich, badań jakościowych i warsztatów psychoedukacyjnych. Licencjonowany trener warsztatu Polskiego Towarzystwa

Opracowała Justyna  Szebesczyk

 

Styczeń 2016Książka miesiąca - styczeń 2016.

Tytuł: Człowiek, organizacja, kariera: siła psychologii stosowanej.

Autor: Elżbieta Kowalczyk.

Warszawa : Difin, 2014

 

Publikacja obejmuje wybrany zbiór zagadnień ukazujący, jak siła psychologii stosowanej może wspomagać działania organizacyjne i rynkowe. Przy czym rozważania w niej zawarte nie skupiają się jedynie na liderach i top menedżerach, ukazują także, jak nauka psychologiczna wspiera każdą osobę uwikłaną w świat organizacji, ze szczególnym naciskiem na te z nich, które funkcjonują na konkurencyjnym rynku pracy. Bogaty dorobek psychologii, mnogość nurtów i koncepcji dają szerokie możliwości interpretowania otaczających nas zjawisk, co zresztą zostało również docenione przez werdykt Banku Szwecji przyznającego Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Obfitość badań empirycznych, koncepcji teoretycznych i nowe technologie umożliwiają coraz wnikliwsze poznawanie ludzi i ich wzajemnych relacji. Pomimo że naukowcy wiedzą coraz więcej, to w zakresie implementacji ich wiedzy na poziomie jednostki, zespołu, jak i całej organizacji nie osiągnęliśmy jeszcze mistrzostwa. By ten stan zmienić, warto ukazać w sposób wielowątkowy możliwości płynące z odkryć psychologii stosowanej.

Oprac . Justyna Szebesczyk


strona główna