Zaproszenie na XXII Krajową Konferencję Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo,
W imieniu Organizatorów pragnę zaprosić Państwa oraz Państwa Współpracowników na XXII Krajową Konferencję Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych
„Wokół jakości edukacji przyrodniczej – nowe wyzwania”,
organizowaną na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu, w dniach 19-21 września 2018 r.

W trakcie jej trwania szczególna uwagę chcemy zwrócić na:
– potrzebę budzenia ciekawości poznawczej i wyzwalania kreatywności uczniów,
– problemy wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,
– podnoszenie efektywności kształcenia przyrodniczego,
– wykorzystanie metod nauczania, technologii i narzędzi informacyjno-komunikacyjnych do rozwiązywania problemów dydaktycznych w przedmiotach edukacji przyrodniczej,
– dobre praktyki wykorzystujące metody pracy dydaktyczno-wychowawczej aktywizujące uczniów.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych proponowaną problematyką, a w szczególności do: dydaktyków przedmiotów przyrodniczych szkół wyższych, pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz doktorantów i studentów. Więcej szczegółów:  XXII KKDPP – zaproszenie

Podobnie jak poprzednie spotkania, XXII KKDPP będzie interdyscyplinarnym forum, służącym przepływowi informacji i poglądów (szczególnie pomiędzy dydaktykami, czynnymi nauczycielami oraz studentami), poszukiwaniu rozwiązań pojawiających się problemów, poszukiwaniu nowych obszarów badawczych oraz nawiązywaniu współpracy.

 Konferencja zostanie zwieńczona monografią. Wymagania w odniesieniu do tekstów, opłat konferencyjnych oraz szczegóły rejestracji zostaną podane w kolejnym komunikacie.


strona główna