Z a p r a s z a m y nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty: „Komunikacja, która zbliża – wydobywanie mocnych stron ucznia sposobem na efektywną pracę”

Z a p r a s z a m y

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty:

Komunikacja, która zbliża – wydobywanie mocnych stron ucznia sposobem na efektywną pracę.

Termin:  30 stycznia 2017 r. o godzinie:  16.00

Czas trwania:  3 godziny dydaktyczne

Osoba prowadząca: Justyna Wójcik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, uczestnik warszawskiej Szkoły Coachingu Metrum, absolwent studiów podyplomowych SWPS we Wrocławiu – kierunek trener biznesu.

Cele główne:

Poznanie zagadnień z obszaru komunikacji uczeń – nauczyciel, kształtowanie świadomości zróżnicowanych potrzeb uczniów i ich indywidualnego stylu komunikowania się, poznanie praktycznych możliwości wykorzystania zagadnień w codziennej pracy.

Cele szczegółowe:

Poznanie zasad współdziałania w zespole klasowym, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, aktywne słuchanie nauczyciel- uczeń, poznanie narzędzi komunikacyjnych ułatwiających wzajemną współpracę oraz wpływających na efektywność uczenia się oraz na właściwe budowanie relacji interpersonalnych.

Zagadnienia:

Ukazanie znaczenia dobrej atmosfery komunikacyjnej uczeń- nauczyciel, wpływającej na wysoką jakość relacji interpersonalnych w przyszłym życiu uczniów.

Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 25.01.2017 r. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza (załączonego do zaproszenia) i przesłanie

go pocztą mailową do PCEiK. Ponadto przyjmujemy telefoniczne zgłoszenia na szkolenia. W przypadku korzystania z kontaktu telefonicznego konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu rozpoczęcia szkolenia. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.

Odpłatność:

  • nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały z PCEiK porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok oraz z placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy –  bezpłatnie
  • nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które nie podpisały z PCEiK porozumienia dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok – 20 zł

Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej faxem na numer: 071 314 01 72, najpóźniej

na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 50%. Nieobecność na szkoleniu lub konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.


strona główna