Zapraszamy na warsztaty nt. Czas pracy – obliczanie i ćwiczenia praktyczne

Z a p r a s z a m y

dyrektorów, wicedyrektorów oraz pracowników administracji

szkół/placówek oświatowych/urzędów na warsztaty:

Czas pracy – obliczanie i ćwiczenia praktyczne

 Termin:  8 listopada 2016 r. o godzinie:  9.00   został zmieniony  na 22 listopada 2016 r. godz. 9.00

UWAGA!  TERMIN  PRZEDMIOTOWYCH WARSZTATÓW ZOSTAŁ ZMIENIONY Z UWAGI NA SZKOLENIE DYREKTORÓW I WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORGANIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA W OLEŚNICY W DNIU 8 LISTOPADA 2016 R.

Zapraszamy również na kolejne szkolenia z cyklu nt.:

W108   Zmiany w prawie pracy na 2016 r. 29.11.2016 r. (zaproszenie wkrótce)

                        W10    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych grudzień 2016 r. (zaproszenie wkrótce)

      

KOD: W107

Czas trwania:  4 godziny dydaktyczne

Osoba prowadząca:  Ewa Kulig – pracownik Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu

Zagadnienia:

 1. Obliczanie wymiaru czasu pracy – zajęcia praktyczne.
 2. Obowiązkowy odpoczynek pracownika dobowy i średniotygodniowy.
 3. Sposoby rozliczania czasu pracy w podróży służbowej.
 4. Poszczególne systemy i rozkłady czasu pracy – omówienie.
 5. Ruchomy czas pracy – ostatnie zmiany.
 6. Ewidencja czasu pracy.
 7. Tworzenie ewidencji, rozkładów czasu pracy i harmonogramów.
 8. Przypadki nieewidencjonowania godzin pracy i sporządzania rozkładów.
 9. Praca w godzinach nadliczbowych.
 10. Godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia normy dobowej i średniotygodniowej.
 11. Rekompensata godzin nadliczbowych czasem wolnym.
 12. Płatność za godziny nadliczbowe.
 13. Ćwiczenia w rozliczaniu godzin nadliczbowych na grafikach w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.
 14. Dyżur (w miejscu pracy i w domu) – możliwość zlecania dyżuru w związku z naruszeniem przepisowych odpoczynków pracowniczych oraz sposoby ich rozliczania.
 15. Praca w porze nocnej.
 16. Praca w niedzielę i święta.

Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 16.11.2016 r. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza (załączonego do zaproszenia) i przesłanie

go pocztą mailową do PCEiK. Ponadto przyjmujemy telefoniczne zgłoszenia na szkolenia. W przypadku korzystania z kontaktu telefonicznego konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 

Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej faxem na numer: 071 314 01 72, najpóźniej

na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 50%. Nieobecność na szkoleniu lub konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Odpłatność:

 • Nauczyciele/pracownicy administracji z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały z PCEiK porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok oraz z placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – 40 zł

 

 • Nauczyciele/pracownicy administracji z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które nie podpisały z PCEiK porozumienia dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok – 80 zł

strona główna