Zadania doradcy zawodowego

Celem działań szkolnego doradcy zawodu jest:

 1.  Przygotowanie ucznia do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz do opracowania własnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,
 2.  Przygotowanie rodziców do udzielania dorastającym dzieciom skutecznego wsparcia w czasie, gdy decydują one o wyborze szkoły i zawodu,
 3.  Świadczenie nauczycielom po-mocy w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 1.  Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2.  Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3.  Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:
  – rynku pracy,
  – trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  – wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
  – programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
 4.  Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
 5.  Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 6.  Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
 7.  Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;
 8.  Współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
 9.  Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa.

 

 


strona główna