STUDIA PODYPLOMOWE

W roku szkolnym 2019/2020 w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) nie będą realizowane studia podyplomowe.

Wyżej wymienione przepisy mówią, iż placówki doskonalenia nauczycieli nie prowadzą i nie uczestniczą w prowadzeniu form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, do których prowadzenia nie mają uprawnień.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) studia podyplomowe lub inne formy kształcenia mogą być prowadzone przez uczelnię, instytut badawczy oraz instytut PAN, a kształcenie specjalistyczne – przez uczelnię zawodową. Zamknięty katalog podmiotów uprawnionych do prowadzenia studiów podyplomowych zawiera art. 163 ust. 1 p.s.w.


strona główna