Szkolenia grona pedagogicznego

Szkolenia grona pedagogicznego w miejscu pracy

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom proponujemy realizację szkoleń dla nauczycieli w Państwa miejscu pracy. Taka forma pozwala na przeszkolenie części lub całego grona pedagogicznego w tym samym czasie. Szkolenia mogą być realizowane w formie wykładów oraz w formie warsztatowej. Istnieje możliwość przygotowania innych szkoleń wynikających z potrzeb Placówki, prowadzonych przez psychologów i pedagogów – praktyków, ekspertów komisji ds. awansu i komisji egzaminacyjnych, doradców metodycznych, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych i innych. Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie w zależności od: ilości godzin, lokalizacji placówki, ilości uczestników, czasem także specjalnych wymagań dotyczących materiałów szkoleniowych i dydaktycznych koniecznych do realizacji szkolenia.

 


 

Procedura realizacji szkolenia

• Osoba zamawiająca szkolenie zobowiązana jest do poinformowania uczestników o terminie i miejscu jego realizacji, jak również o poniższych warunkach uczestnictwa.
• Każdy uczestnik warsztatu proszony jest o wypełnienie listy obecności, która jest podstawą do wystawienia zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia zawodowego.
• Po zakończeniu zajęć uczestnicy proszeni są o wypełnienie krótkich ankiet ewaluacyjnych dzięki nim uzyskujemy informację zwrotną o prowadzących, materiałach i treści zajęć, co pozwala nam na doskonalenie oferowanych szkoleń.
• Każdy uczestnik form warsztatowych otrzymuje materiały szkoleniowe. W przypadku krótkich, wykładowych form, materiały szkoleniowe są wydawane w skróconej formie tylko na specjalne życzenie Placówki.
• Ilość ankiet ewaluacyjnych i materiałów szkoleniowych jest zawsze uzależniona od zgłoszonej przez szkołę ilości uczestników.
• W przypadku szkoleń wymagających określonego sprzętu (rzutnik multimedialny, grafoskop, video, odtwarzacz CD, etc.) lub warunków lokalowych (sala gimnastyczna, aula) PCEiK ustala z Placówką warunki, w jakich powinno odbywać się szkolenie i sprzęt, jaki Placówka może przygotować do realizacji zajęć.

 

Cennik usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Jak zamawiać?
• Wysyłając znajdujący się poniżej – wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: sekretariat@pceik.pl

Propozycje tematyczne szkoleń grona pedagogicznego

Zgłoszenie szkolenia dla grona pedagogicznego 2024


DODATKOWO:

Formy doskonalenia zawodowego proponowane
przez PCEiK w zakresie:

DOSKONALENIA KOMPETENCJI NAUCZYCIELI W PRACY Z UCZNIEM Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACYJNYM, W TYM W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO JĘZYKA OBCEGO

„Jak uczyć języka polskiego obcokrajowca?” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Marcin Jura ( Szkoła języka polskiego i kultury dla cudzoziemców )
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Uchodźcy. Jak pomóc Im poczuć się bezpiecznie w naszym kraju” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Mirosława Berezowska
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Zaczynam mówić po polsku! Jak pomóc uczniom ukraińskim oswoić się z obcym językiem” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Mirosława Berezowska  
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Zdrowie psychiczne ucznia – doświadczanie skutków pandemii i migracji” – (Adaptacja w warunkach trudnych)   – szkolenie online – 4 godziny dydaktyczne – Katarzyna Stewart 
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Zatrudnianie cudzoziemców i przyjmowanie uczniów do publicznych przedszkoli i szkół” –  szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Roman Lorens
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Roman Lorens
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWYCH I PRZEKROJOWYCH UCZNIÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM POMOCY DYDAKTYCZNYCH ZAKUPIONYCH W RAMACH PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

„Innowacja pedagogiczna” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Agnieszka Ogiegło 
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Eksperyment na lekcji matematyki” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Agnieszka Ogiegło 
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Podstawy druku 3D” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne – Wiktor Szanin 
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

„Innowacje pedagogiczne i eksperyment  pedagogiczny w szkołach i placówkach” – szkolenie online – 3 godziny dydaktyczne –  Roman Lorens
Zgłoszenie szkolenia grona pedagogicznego

Powyższe tematy mogą zostać zrealizowane w formie szkoleń dla grona pedagogicznego, termin, godzina rozpoczęcia, odpłatność zostaną Państwu przekazane na etapie ustaleń z edukatorem / osobą prowadzącą. 


U W A G A:
Istnieje możliwość realizacji konsultacji indywidualnych dla nauczycieli w zakresie wsparcia w radzeniu sobie w pracy z uczniami z trudnościami wynikającymi z  przymusowej migracji  z  dr Lidią Sikorą


strona główna