Polityka Oświatowa Państwa

 

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenie ogólnego

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej

3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty


Czytaj dalej

Rok Wolontariatu

Rok Otwartej Szkoły

Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. Szefowa MEN ustaliła też kierunki realizacji polityki oświatowej na ten czas.


Czytaj dalej

Zakończyły się szkolenia!!!

Zakończyły się już wszystkie warsztaty w ramach RPW oraz szkolenia sieci współpracy i samokształcenia.Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Zaświadczenia, potwierdzające udział w projekcie,  wydawane będą na sierpniowej radzie pedagogicznej.


Czytaj dalej

Spotkanie sieci ”Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych”

4 maja 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia ”Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych”, które poprowadziła p.Anna Cieślik. Tematem spotkania była ”Organizacja pracy uczniów z wykorzystaniem doświadczeń i eksperymentów. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których dyskutowali nad wskazanym tematem. Całość została podsumowana i przedstawiona na forum całej grupy. Treści, które zostały omówione podczas spotkania sieci to:

– Czego brakuje nauczycielom? Jak udzielać sobie wsparcia i budować sieć współpracy?,

– Organizowanie, planowanie i dokumentowanie pracy z wykorzystaniem  doświadczeń – wymiana dobrych praktyk,

– Korzyści płynące ze stosowania doświadczeń podczas lekcji,

– Scenariusze lekcji.

Spotkanie prowadzone było metodą world cafe, dzięki czemu uczestnicy mogli swobodnie wymieniać się swoimi doświadczeniami z pracy nauczyciela.

Pracę sieci koordynuje dr Józef Krawczyk.


Czytaj dalej

Harmonogram spotkań sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu”Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim”

*POZAPEDAGOGICZNE OBOWIĄZKI PRACY DYREKTORA22.05.2015 godz.9.00

*DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY NA ZAJĘCIACH PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH4.05.2015 godz.16.00, 25.05.2015 godz.16.00

*JAK WSPIERAĆ UCZNIA W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI? 8.05.2015 godz.15.00

*ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE18.05.2015 godz.14.30

*ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W CELU PODNOSZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA – 13.05.2015  godz.15.00 


Czytaj dalej

Wesołych Świąt!

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
radosnego, wiosennego nastroju,
oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 
przesyłają Pracownicy
Biura projektu Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Czytaj dalej

Spotkanie sieci ”Pozapedagogiczne obowiązki pracy dyrektora”

27 marca w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia ”Pozapedagogiczne obowiązki pracy dyrektora”, które poprowadził p. Stanisław Szelewa. Tematem szkolenia było ”Zarządzanie nieruchomością szkolną”. Podczas spotkania omówione zostały następujące treści:

1. Miejsce właściciela i zarządcy w systemie prawa,

2. Dyrektor szkoła – zarządca nieruchomości – obowiązki wynikające z Prawa budowlanego,

3. Prowadzenie książki obiektu budowlanego,

4. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki przeznaczone na działalność w zakresie oświaty,

5. Obiekty szkolne jako miejsce pracy,

6. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w obiektach budowlanych,

8. Służby sanitarno-epidemiologiczne – podstawy działania, tryb pracy, zakres kontroli, odpowiedzialność dyrektora szkoły.


Czytaj dalej

Zestawienie bibliograficzne na temat ”Metody pracy z uczniem”

Spotkanie sieci ”Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych”

24 marca w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia ”Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych” w ramach projektu ”Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim”. Ekspertem była psycholog p.Anna Cieślik, która przedstawiła zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne dotyczące ucznia zdolnego oraz ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo omawiane były następujące treści:

– zasady motywowania zespołu,

– przedstawienie problemu tak, aby był dla ucznia wyzwaniem,

– budowanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się,

– uczeń jako badacz.

Część warsztatowa polegała na podzieleniu uczestników na kilka grup, w których rozwiązywali różne zadania, a co z kolei miało pokazać organizację pracy podczas eksperymentu z dużym zespołem klasowym.

Spotkanie zakończyło się wymianą doświadczeń między ekspertem a uczestnikami sieci.


Czytaj dalej