test

  Formy doskonalenia *

  Imię i nazwisko *

  Adres email *

  Miejsce pracy *

  Miejscowość *

  Kod pocztowy *

  Adres (nr, ulica) *

  Telefon kontaktowy *

  Płatnik *

  Dane płatnika *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie, moich danych osobowych w oparciu o art. 23, ust.1.pkt1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr. 101 poz.926, ze zm.), podanych w związku z rekrutacją i uczestnictwem w formie doskonalenia organizowanej przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury (PCEiK) z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury (PCEiK) z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica. Administrator danych zapewnia ochronę Państwa danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub upoważnionym w oparciu o wyrażone przez Państwa zgody. *

  Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 071 314 01 72 lub mailem na adres sekretariat@pceik.pl najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu lub konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty. Opłaty za szkolenia Opłat za szkolenia należy dokonywać najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć, przelewem na konto placówki podane w zaproszeniu W przypadku odwołania płatnego szkolenia z winy organizatora bądź niewystarczającej liczby uczestników, wpłacone pieniądze podlegają zwrotowi. *


  strona główna