Informacje ogólne

Program rozwoju szkoły/przedszkola w ramach kompleksowego systemu wspomagania.

Cel programu:

wspomaganie szkoły w jej rozwoju przez podejmowanie działań w wybranych przez szkołę obszarach.

Elementy programu:

 1. Zdiagnozowanie obszaru problemowego/rozwojowego dla szkoły
 2. Opracowanie programu rozwiązania zdiagnozowanego problemu
 3. Opracowanie planu harmonogramu pracy i współpracy realizatorów programu ze szkołą,
 4. Zrealizowanie programu poprzez dostosowanie odpowiednich form doskonalenia
 5. Ewaluacja zrealizowanego programu
 6. Efektywna współpraca podmiotów środowiska edukacyjnego na rzecz wsparcia szkół w tym placówek PCEiK w Oleśnicy: Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteki Pedagogicznej, Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

Założenia programu:

Czas trwania programu obejmuje jeden rok szkolny lub jeden semestr, z możliwością przedłużenia w sytuacji, gdy szkoła uzna to za zasadne i korzystne dla jej rozwoju.

Istotą programu jest stosowanie takich form doskonalenia oraz wsparcia, które uwzględniają wynik przeprowadzonej diagnozy i sprzyjają realizacji założonych celów przez szkołę.

Realizatorami programu są pracownicy merytoryczni PCEiK w Oleśnicy tj. doradcy metodyczni/konsultanci PODN we współpracy ze specjalistami Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, nauczycielami bibliotekarzami Biblioteki Pedagogicznej oraz eksperci zewnętrzni ( trenerzy, edukatorzy, szkoleniowcy).

Formami wsparcia są: szkolenia rady pedagogicznej, warsztaty, konsultacje grupowe, odbywające się w szkole i z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Oleśnickie e-Doradztwo.

Konsultacje indywidualne odbywają się w siedzibie PCEiK lub w wyznaczonej placówce.

Przyjęte do realizacji zadania umożliwią wszystkim nauczycielom wprowadzenie istotnych zmian w wybranym obszarze oraz dokonanie oceny tych działań pod kątem wspierania uczniów w rozwoju i osiąganiu wymiernych sukcesów edukacyjnych.

Możliwe jest wsparcie szkół i placówek oświatowych w każdym obszarze wynikającym z rzeczywistych potrzeb szkoły.

Programy podlegają ewaluacji w odniesieniu do stopnia realizacji założonych celów i osiągniętych rezultatów oraz kończą się wyznaczeniem kierunku dalszych działań.

 

Zasady przystąpienia do programu:

 1. Zgłoszenie dyrektora szkoły/placówki zapotrzebowania na realizację Programu Rozwoju Szkoły/Przedszkola przesłane do PCEiK w Oleśnicy.
 2. Uzgodnienie zakresu i sposobów wsparcia szkoły/placówki.
 3. Podpisanie umowy na realizację w/w programu.

Koszt udziału szkoły /przedszkola/  placówki w programie jest ustalany indywidualnie.

 

Obszary wspomagania rekomendowane przez PCEiK

 

W roku szkolnym 2018/ 2019 Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury proponuje realizację kompleksowego wspomagania w obrębie ustanowionych 8  kompetencji kluczowych:

 1. kompetencje w zakresie czytania i pisania,
 2. kompetencje językowe,
 3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
 1. kompetencje cyfrowe,
 2. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się,
 3. kompetencje obywatelskie,
 4. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
 5. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 

Umiejętności  wszystkich kompetencji kluczowych:

 • myślenie krytyczne,
 • rozwiązywanie problemów,
 • praca zespołowa,
 • umiejętność porozumiewania się i negocjowania,
 • umiejętności analityczne,
 • kreatywność
 • umiejętności międzykulturowe

 

Wszystkie kompetencje kluczowe uważa się za jednakowo ważne;

 • każda z nich może przyczynić się do udanego życia w społeczeństwie, mogą być stosowane w wielu różnych kontekstach i rozmaitych powiązaniach,
 • ich zakresy się pokrywają i są ze sobą powiązane,
 • aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej.

strona główna