Szkolenia w sieciach

Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć współpracy i samokształcenia, to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia.
Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami.
Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów.
Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.  

Platforma Edukacyjna PCEiK


 

Cele sieci współpracy i samokształcenia

  • wymiana doświadczeń między uczestnikami
  • analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników
  • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów
  • poszerzanie kompetencji uczestników
  • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami

 

Funkcję koordynatorów sieci będą pełnić doradcy metodyczni i konsultanci, zatrudnieni w PCEiK.

 

Zadania koordynatora sieci:

  • organizacja spotkań (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie metodyków, ekspertów z określonych dziedzin – w ramach realizacji zaplanowanych działań),
  • zamieszczanie na platformie Oleśnickie Centrum e-Doradztwa materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci,
  • sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci i przedstawienie go uczestnikom,
  • promocja działań sieci.

Działania w sieci tematycznej

Tworzenie nowych rozwiązań

Spotkanie organizacyjne

(2 godz.)

Integracja uczestników sieci

Rozpoznanie potrzeb i zasobów

Ustalenie celów, harmonogramu

Spotkania robocze

(dwa spotkania – 4 godz.)

Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami

Spotkania z ekspertami

Spotkanie podsumowujące

(2 godz.)

Podsumowanie i omówienie pracy sieci

Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym

Ewaluacja

 

Pomiędzy spotkaniami, uczestnicy sieci mają możliwość kontaktowania się ze sobą za pośrednictwem platformy Oleśnickie Centrum e-Doradztwa.

 

Oferta adresowana jest do nauczycieli szkół i placówek, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z którymi PCEiK ma podpisaną umowę w zakresie organizacji doradztwa metodycznego i doskonalenia.

 

Ilość miejsc jest ograniczona. W pracach jednej sieci będzie uczestniczyć maksymalnie 20 nauczycieli.

 

Nauczyciele, zgłaszający się do pracy w sieci, deklarują obowiązkowy udział we wszystkich zaplanowanych spotkaniach.
Uczestnicy po zakończeniu prac sieci otrzymają zaświadczenia.

 


strona główna