Szkolenia grona pedagogicznego

Szkolenia grona pedagogicznego

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom proponujemy realizację szkoleń dla nauczycieli w Państwa miejscu pracy. Taka forma pozwala na przeszkolenie części lub całej grona pedagogicznego w tym samym czasie. Szkolenia mogą być realizowane w formie wykładów oraz w formie warsztatowej. Istnieje możliwość przygotowania innych szkoleń wynikających z potrzeb Placówki, prowadzonych przez psychologów i pedagogów – praktyków, ekspertów komisji ds. awansu i komisji egzaminacyjnych, doradców metodycznych, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych i innych. Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie w zależności od: ilości godzin, lokalizacji placówki, ilości uczestników, czasem także specjalnych wymagań dotyczących materiałów szkoleniowych i dydaktycznych koniecznych do realizacji szkolenia.

 


 

Procedura realizacji szkolenia

• Osoba zamawiająca szkolenie zobowiązana jest do poinformowania uczestników o terminie i miejscu jego realizacji, jak również o poniższych warunkach uczestnictwa.
• Każdy uczestnik warsztatu proszony jest o wypełnienie listy obecności, która jest podstawą do wystawienia zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia zawodowego.
• Po zakończeniu zajęć uczestnicy proszeni są o wypełnienie krótkich ankiet ewaluacyjnych dzięki nim uzyskujemy informację zwrotną o prowadzących, materiałach i treści zajęć, co pozwala nam na doskonalenie oferowanych szkoleń.
• Każdy uczestnik form warsztatowych otrzymuje materiały szkoleniowe. W przypadku krótkich, wykładowych form, materiały szkoleniowe są wydawane w skróconej formie tylko na specjalne życzenie Placówki.
• Ilość ankiet uczestników, ankiet ewaluacyjnych i materiałów szkoleniowych jest zawsze uzależniona od zgłoszonej przez szkołę ilości uczestników.
• W przypadku szkoleń wymagających określonego sprzętu (rzutnik multimedialny, grafoskop, video, odtwarzacz CD, etc.) lub warunków lokalowych (sala gimnastyczna, aula) PCEiK ustala z Placówką warunki, w jakich powinno odbywać się szkolenie i sprzęt, jaki Placówka może przygotować do realizacji zajęć.

 


 

Jak zamawiać?
• Wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: sekretariat@pceik.pl

 


strona główna