Cele i zadania

 
Cele
Do najważniejszych celów MDK-u — obok wychowawczych (ogólnych) — należy rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów szkół wszystkich typów szkół oraz innych placówek oświaty działających w powiecie oleśnickim. Natomiast jego główne zadania, stosownie do statutu PCEiK-u, polegają na organizowaniu i prowadzeniu: 

  • różnorodnych form stałych zajęć (kluby, koła, pracownie, sekcje, zespoły, etc.)
  • kulturalnego wypoczynku — letniego i zimowego,
  • przedmiotowych dyktand i konkursów oraz rozmaitych festiwali, przeglądów, turniejów (w tym sportowych),

a nadto okolicznościowych wystaw (przedstawiających np. twórczość uczestników zajęć plastycznych).

Zadania nauczycieli – instruktorów
Do zadań nauczycieli-instruktorów, które wyszczególnia statut PCEiK-u, przede wszystkim należy: 

  • dbałość o prawidłowy przebieg procesów wychowawczych oraz dydaktycznych,
  • stosowanie jak najlepszych metod prowadzenia zajęć,
  • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczestników zajęć,
  • udzielanie uczestnikom zajęć pomocy w przezwyciężeniu problemów psychologicznych,
  • wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
  • uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego.

 


strona główna