Sieci współpracy i samokształcenia

Sieci Współpracy i Samokształcenia to jeden z elementów systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w ramach projektu ”Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim”. Należy przez to rozmieć grupę dyrektorów/wicedyrektorów i nauczycieli/lek z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem.Uczestnicy sieci będą brać udział w spotkaniach, natomiast bieżący kontakt oraz wymianę materiałów umożliwi im platforma internetowa.W ramach projektu w Powiecie Oleśnickim utworzonych zostało 5 Sieci Współpracy i Samokształcenia:

 

1. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.

2. Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych.

3. Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki?

4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

5. Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w celu podnoszenia efektów kształcenia.


strona główna