O projekcie

 

Powiat Oleśnicki otrzymał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 3.5.) na realizację projektu
 
”Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim”
 
Głównym celem jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oleśnickim.
Cele szczegółowe:
– poprawa spójności planów doskonalenia nauczycieli z rozwojem placówek poprzez realizację Rocznych Planów Wspomagania (RPW) w przedszkolach,szkołach podstawowych,gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oleśnickiego
– wzrost kompetencji dyrektorów/wicedyrektorów szkół/przedszkoli objętych pilotażem
– zwiększenie jakości współpracy dyrektorów/wicedyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia.

TYPY PLACÓWEK OBJĘTYCH PROJEKTEM:

 

PRZEDSZKOLA – 4                                     

SZKOŁY PODSTAWOWE – 14

SZKOŁY GIMNAZJALNE – 7

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – 8


PROCESOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKOŁY

Najważniejsze zadania zmodernizowanego systemu wspomagania wynikają z dostosowania działań do potrzeb konkretnej szkoły.

  1. Opracowanie (we współpracy z dyrektorem i nauczycielami) szczegółowej diagnozy potrzeb szkoły i nauczycieli,
  2. Pomocy w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań niezbędnych do rozwiązania zdiagnozowanych problemów,
  3. Pomoc w dobraniu najlepszej dla szkoły formy doskonalenia (np. szkolenie czy konsultacje) oraz w realizacji tej oferty,
  4. Wsparcie szkoły we wdrażaniu nowych rozwiązań do praktyki zawodowej nauczycieli, aby wprowadzona zmiana rzeczywiście przyczyniła się do poprawy jakości pracy danej szkoły,
  5. Udostępnienie niezbędnych materiałów i narzędzi merytorycznych.

DYREKTORZY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI – ROLA I ZADANIA:

– ważną rolę w procesie wspomagania rozwoju szkół odgrywa dyrektor szkoły lub przedszkola. Wspólnie z radą pedagogiczną podejmuje decyzje dotyczące rozwoju szkoły – określa obszary i zasięg wspomagania,

– diagnozuje potrzeby szkoły/przedszkola oraz przygotowuje roczny plan wspomagania we współpracy z SORE,

– uczestniczy w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach,

– wdraża nowe umiejętności wypracowanych procedur,

– udziela informacji zwrotnej,

– bierze udział w podsumowaniu podjętych działań,

– wykorzystuje efekty RPW w dalszej pracy szkoły.


KTO SKORZYSTA NA ZMIANACH?

 

UCZNIOWIE, którzy zostaną objęci wszechstronną diagnozą oraz otrzymują wsparcie w rozwoju swoich talentów.

Otrzymują wsparcie w zakresie specjalistycznych zajęć dydaktycznych.

Podniesienie wyników nauczania.

Dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.

 

SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE, którym zostanie udzielone wsparcie we wszystkich obszarach działania. Proces doskonalenia zostanie wprowadzony do szkoły i będzie prowadzony zgodnie z jej aktualnymi potrzebami.

Szkoły zyskają:

– poprawę wyników nauczania,

– dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb szkoły,

– podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli,

– modelowanie spójnego systemu współpracy zespołowej w jednej szkole

– rozwiązywanie problemów konkretnej szkoły,

– bliskość pomocy, wygoda – oferta w szkole,

– optymalne warunki – brak delegacji, bezpłatna usługa edukacyjna.

 

NAUCZYCIELE, którzy otrzymują kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nowy system doskonalenia będzie towarzyszył nauczycielom we wdrożeniu do praktyki zawodowej zmian wprowadzonych w oświacie.

– Nauczyciele zyskają:

– możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami danego przedmiotu z innych placówek,

– wsparcie merytoryczne zgodne z potrzebami,

– wzrost kompetencji,

– świadomość wspólnego tworzenia polityki oświatowej,

– towarzyszenie eksperta we wdrażaniu zmiany w szkole.

 

DYREKTORZY:

– wspólne działanie – wymiana doświadczeń w sieci,

– szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z potrzebami jednostek,

– promocja szkoły

– dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna,

– wsparcie szkoły w rozwiązywaniu konkretnych problemów,

– podniesie jakości pracy szkoły,

– integracja rady pedagogicznej,

– zwiększenie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym,

– uznanie ze strony organu prowadzącego,

– przygotowanie dyrektora do projektowanych zmian w ustawie o systemie oświaty.

 

SAMORZĄDY LOKALNE, które otrzymują wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i placówek oraz kreowaniu polityki oświatowej.

Samorządy zyskają:

– większy budżet,

– promocję powiatu, gminy,

– impuls do zmiany,

– impuls do dyskusji o oświacie i jej wspomaganiu,

– przegląd/analizę zasobów i potrzeb

– współpracę między organami i jednostkami oświatowymi,

– podniesienie jakości kształcenia i zatrzymanie młodzieży w szkołach gminnych i powiatowych.

 


strona główna