Akredytacja dla PODN-u

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oleśnicy otrzymał akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
W dn. 31 lipca 2020 r. gościł w PCEiK powołany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Zespół Akredytacyjny, który dokonał oceny działalności placówki. W wyniku wizyty akredytacyjnej Zespół stwierdził, że zarówno wniosek złożony przez dyrektora, jak i dołączone do niego dokumenty, a także ocena stanu faktycznego jednostki potwierdzają, że Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oleśnicy spełnia wszystkie niezbędne warunki określone w rozporządzeniu MEN w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli .

Na podstawie tej oceny  Kurator Oświaty przyznał oleśnickiemu PODN-owi na kolejne 5 lat akredytację Decyzją nr 26/2020 z dn. 04. 08. 2020 r.

Dyrektor PCEiK składa serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom, którzy swoją pracą                         i zaangażowaniem przyczynili się do uzyskania przez PODN statusu placówki akredytowanej.


strona główna