Akredytacja dla PODN w PCEiK

Dziś Dolnośląski Kurator Oświaty, Pan Roman Kowalczyk, wręczył  staroście Wojciechowi Kocińskiemu oraz dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy Grażynie  Dłubakowskiej  akredytację dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Oleśnicy – instytucji działającej w ramach PCEiK. W uroczystości udział wzięła również naczelnik wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Małgorzata Iwańska.

Akredytacja to potwierdzenie przez kuratora oświaty spełnienia przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli określonych kryteriów jakości w zakresie kształcenia. Uzyskanie akredytacji przez Ośrodek stanowi gwarancję osiągania i utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług, popularyzuje dobre działania organizacyjne, dostarcza motywacji, aktywizuje działalność zespołową.

Kuratoryjna akredytacja to prestiż, duma i gwarancja usług świadczonych na wysokim poziomie. Na Dolnym Śląsku funkcjonują 2 ośrodki wojewódzkie – DODN i WCDN we Wrocławiu oraz 32 powiatowe. Nasz Ośrodek jest piątym ośrodkiem w  województwie, który posiada AKREDYTACJĘ DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY.

Placówka zapewnia wykwalifikowaną kadrę, opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację, prowadzi działalność informacyjną, upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną.


strona główna