Zapraszamy na warsztaty nt. „Trening asertywności w pracy nauczyciela”

Z a p r a s z a m y

nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych na warsztaty:

Trening asertywności, czyli rzecz o dyplomatycznej perswazji w pracy nauczyciela.

 Termin:  26 stycznia 2017 r. o godzinie:  16.00

 

Czas trwania:  4 godziny dydaktyczne

Osoba prowadząca:  Iwona Haba – Wrocławianka od urodzenia. Psycholog, doświadczony trener
i asesor. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP. Dziedziny zainteresowania: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in. Od lat związana z edukacją – wykładowca, psycholog czołowych wrocławskich liceów.

Cele główne:

Kształtowanie kompetencji w zakresie umiejętności asertywnego zachowania się w trudnych sytuacjach i nie tylko takich.

Cele szczegółowe:

 • indywidualne diagnozowanie poziomu asertywności wśród uczestników szkolenia;
 • pogłębianie wiedzy w zakresie wykorzystywania asertywnych sposobów prowadzenia dyskusji
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania nieagresywnych sposobów przekonywania
 • nabywanie wiedzy dotyczącej metod pracy nad sobą.

Zagadnienia:

 1. Zależność pomiędzy pojęciami asertywność i agresja:

   1) style komunikacyjne;

   2) alternatywne rodzaje zachowań;

   3) postawy życiowe a generowanie zachowań asertywnych.

 1. Konstruowanie mapy asertywności – określanie poziomu osobistych kompetencji w obszarze zachowań asertywnych.
 2. Diagnozowanie obszarów asertywnych (ćwiczenie umiejętności w tym zakresie):

  1) obrona swoich praw w kontaktach z ludźmi;

  2) przyjmowanie ocen;

    3) reagowanie na krytykę;

    4) wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych;

    5) wyrażanie własnych opinii i poglądów;

    6) kontakt z autorytetem.

 1. Dlaczego trudno nam odmawiać?
 2. Asertywny monolog wewnętrzny.
 3. Asertywność w miejscu pracy:

   1) typologia władzy i przywództwa grupowego;

   2) asertywne radzenie sobie ze stresem zawodowym;

   3) techniki kontroli emocji.

Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 20.01.2017 r. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza (załączonego do zaproszenia) i przesłanie go pocztą mailową do PCEiK. Ponadto przyjmujemy telefoniczne zgłoszenia na szkolenia. W przypadku korzystania z kontaktu telefonicznego konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu rozpoczęcia szkolenia. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.

Odpłatność:

 • nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały z PCEiK porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok oraz z placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – 40 zł
 • nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które nie podpisały z PCEiK porozumienia dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok – 80  zł

Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej faxem na numer: 071 314 01 72, najpóźniej

na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 50%. Nieobecność na szkoleniu lub konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.


strona główna