Zapraszamy nauczycieli języków obcych na warsztaty nt. „Poznajemy języki obce metodą SITA”

Z a p r a s z a m y

nauczycieli języków obcych (język angielskiego i niemieckiego) pracujący z uczniami powyżej 13 roku życia oraz nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych chcących poszerzyć swój warsztat pracy na warsztaty:

Poznajemy języki obce metodą SITA

Termin:  31  stycznia  2017 r. o godzinie:  15.00

Miejsce: Gimnazjum Samorządowe im. Polskich Noblistów w Międzyborzu (dojazd we własnym zakresie) 

Czas trwania:  2 godziny zegarowe

Osoba prowadząca:  Karolina Skoczylas – nauczyciel Gimnazjum Samorządowego w Międzyborzu

Kierownik merytoryczny: Ewa Piątkowska – Mider – konsultant PCEiK ds. edukacji języka niemieckiego

Cele główne:

Prezentacja metody SITA jako praktycznej metody nauki języków obcych, która rozwija kreatywność, niweluje bariery językowe, pozwala na podniesienie poziomu kompetencji językowych.

Program:

  1. Prezentacja urządzeń SITA.
  2. Zapoznanie z metodą SITA i wpływem relaksu na uczenie się.
  3. Prezentacja materiałów dydaktycznych. Ćwiczenia praktyczne.
  4. Wykorzystanie różnych aplikacji na iPadach w celu uatrakcyjnienia zajęć języków obcych.
  5. Przekazanie informacji o konkursie, w którym można pozyskać pracownię SITA dla swojej szkoły.

Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 18.01.2017 r. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza (załączonego do zaproszenia) i przesłanie  go pocztą mailową do PCEiK. Ponadto przyjmujemy telefoniczne zgłoszenia na szkolenia. W przypadku korzystania z kontaktu telefonicznego konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.

Odpłatność:

  • Nauczyciele/pracownicy z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały z PCEiK porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok oraz z placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – bezpłatnie
  • Nauczyciele/pracownicy z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które nie podpisały z PCEiK porozumienia dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok – 20 zł

Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej faxem na numer: 071 314 01 72, najpóźniej

na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 50%. Nieobecność na szkoleniu lub konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.


strona główna