Zakres działań

W ośrodku doskonalenie zawodowe ma formy: kursów, warsztatów, konferencji, treningów, wykładów, rad pedagogicznych oraz innych rodzajów szkoleń, a nadto — doradztwa metodycznego w postaci zindywidualizowanych konsultacji i zespołów samokształceniowych. Zajęcia odbywają się systematycznie nie tylko w PCEiK-u, ale i poza nim (w miejscowościach wybieranych zgodnie z nauczycielskimi potrzebami), a także online.

Działa tu trzech doradców metodycznych oraz czterech konsultantów (wszyscy są nauczycielami). Niosą oni specjalistyczną pomoc w sprawach:

 • awansu zawodowego nauczycieli,
 • diagnoz dydaktycznych,

 • kształcenia zintegrowanego,

 • szkolnictwa specjalnego i zawodowego,

 • ścieżek edukacyjnych,

 • wspierania uzdolnień uczniów,

 • wychowania przedszkolnego,

 • nauczania przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych

 • profilaktyki,

 • psychoedukacji,

 • uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jednocześnie pełnią oni funkcję liderów stałych zespołów samokształceniowych, skupiających nauczycieli: wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych,  przedmiotów zawodowych oraz pedagogów szkolnych.

Oprócz doradców metodycznych i konsultantów działa etatowy szkolny doradca zawodu, zajmujący się poradnictwem edukacyjno-zawodowym i doradztwem zawodowym — dla uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W tym celu samodzielnie prowadzi on — w organizacyjnych ramach ośrodka — Lokalne Centrum Informacji Zawodowej. Udzielając indywidualnych czy grupowych porad edukacyjnych bądź zawodowych, szkoli zarazem rady pedagogiczne szkół — w zależności od ich potrzeb.


strona główna