RPW

Roczny plan wspomagania (RPW)
 

Plan zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia realizowany w danej szkole lub danym przedszkolu. RPW obejmuje cały proces: od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty, szkolenia, konsultacje), pomoc nauczycielom we wprowadzaniu zmiany, aż po ewaluację podjętych działań. Współpracujący ze szkołą SORE pomaga w dostosowaniu schematycznie opisanej oferty doskonalenia do potrzeb konkretnej szkoły/konkretnego przedszkola i wspiera placówkę w realizacji RPW.

 

 ROCZNE PLANY WSPOMAGANIA – OFERTY DOSKONALENIA

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA REALIZUJĄ 1 ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA, WYBRANY SPOSRÓD 24 TEMATÓW:

 

 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
 2. Ocenianie kształtujące.
 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
 4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.
 5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.
 6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.
 7. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.
 8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
 9. Budowa koncepcji pracy szkoły.
 10. Praca z uczniem młodszym.
 11. Praca z uczniem zdolnym.
 12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.
 14. Projekt edukacyjny w szkole.
 15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.
 16. Rodzice są partnerami szkoły.
 17. Nauczyciel 45+.
 18. Szkoła promuje wartość edukacji.
 19. Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole.
 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.
 21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.
 22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?
 23. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
 24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły.

 


strona główna