Rada Rodziców

INFORMACJA  DLA RODZICÓW

W dn. 25 września  2018 r. została w PCEiK  wyłoniona Rada Rodziców MDK w składzie:

  • przewodnicząca – Urszula Dibelka
  • z-ca przewodniczącej – Małgorzata Furmanek
  • skarbnik – Agata Osek
  • sekretarz – Kamila Ruszel
  • członek – Marta Flis
  • członek – Alina Kozieł
  • członek – Joanna Giedyk

Podczas  pierwszego posiedzenia została ustalona wysokość rocznej składki na rzecz Rady Rodziców MDK i wynosi ona, podobnie jak w roku ubiegłym, 80 zł od dziecka za rok.

Rodzice mogą dokonywać wpłat na podane niżej konto RR. Zgromadzone  środki będą przeznaczane na zakupy materiałów i narzędzi do pracowni, rekwizytów i strojów na zajęcia taneczne oraz opłat za uczestnictwo dzieci w konkursach, przeglądach i festiwalach organizowanych poza Oleśnicą.

Wpłat można dokonywać na konto:

Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Oleśnicy

Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy

43 9584 0008 2001 0013 6549 0001

Tytułem : podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę koła lub kół, na które uczęszcza

 

W imieniu naszych wychowanków za każdą wpłatę dziękujemy.


strona główna