Zajęcia letnie w PCEiK

Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym PCEiK zamierza zorganizować tygodniowy turnus zajęć feryjnych dla dzieci w dn. 29.06 – 03.07. 2020 r. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie telefoniczne do PCEiK – tel. 71 314 01 72, a następnie wypełnienie karty uczestnika i uiszczenie opłaty.

Koszt pobytu uczestnika – 100 zł  (kwota przeznaczona za zakup materiałów   plastycznych,    ceramicznych i innych,  wykorzystywanych do organizacji zajęć oraz drobnych upominków na nagrody w konkursach).

Zajęcia będą się odbywać w godz. 9.30 – 14.30. Wiek uczestników 8 – 12 lat.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną nie planujemy odbywania wycieczek autokarowych, wyjść na basen, wyjazdów poza Oleśnicę

Ogólny plan zajęć:

 

 • godz. 9.30 –  zbiórka, dezynfekcja rąk, powitanie,  sprawdzenie obecności
 • godz. 9.45 – 10.45 –  zajęcia w auli ( zabawy ruchowe, integracyjne, rebusy, scenki, quizy, itp.)
 • godz. 10.45 – 11.45 – wyjście na zewnątrz – zajęcia na terenach zielonych PCEiK  w razie niepogody – podział na 4 – osobowe grupy i zajęcia w pracowniach tematycznych – plastycznej, teatralno- muzycznej i ceramicznej ( w tym czasie wietrzenie i mycie podłogi w auli)
 • godz. 11.45 – 12.15. – przerwa na posiłek ( uczestnicy przynoszą swoje II śniadanie)
 • godz. 12.45 – 13. 45 – zajęcia w auli ( np. animacje, projekcje bajek, itp.)
 • godz. 13.45 – 14.30 – zajęcia ruchowe na zewnątrz lub w razie niepogody –  zajęcia tematyczne w pracowniach.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH
            „Dbamy o planetę”

 1. Organizatorem półkolonii jest: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
 2. Miejsce realizacji półkolonii letnich w 2020 roku: PCEiK, ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica
 3. Termin półkolonii: 29. 06 2020 r. – 03. 07. 2020 r.
 4. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników półkolonii. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i zapoznania z nim dziecka – uczestnika półkolonii.
 5. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Zostanie utworzona jedna grupa; maksymalna ilość osób – 15 .
 6. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką opiekunów od godziny 09:30 do godziny 14:30. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci z miejsca realizacji półkolonii.
 7. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez rodziców lub osoby wskazane w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez rodzica / opiekuna prawnego dziecka.
 8. W Karcie Kwalifikacyjnej rodzic / opiekun prawny ma obowiązek poinformować Organizatora o specjalnych potrzebach, zaburzeniach dziecka.
 9. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
  – spokojnego wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach,
  – korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych, które są niezbędne do realizacji programu półkolonii, wsparcia w sprawach osobistych ze strony wychowawców i instruktorów podczas półkolonii.
 10. Uczestnicy mają obowiązek:
  – wykonywania poleceń opiekunów i instruktorów,
  – przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,
  – szanowania mienia Organizatora, pomocy dydaktycznych,
  – dbania o porządek w miejscu realizacji półkolonii i dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej,
  – korzystania  z  urządzeń  niezbędnych  do  realizacji  zajęć  zgodnie  z ich przeznaczeniem,
  – przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej zajęcia,
  – niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych, problemów, nieprawidłowości oraz zagrożeń opiekunowi,
  – przestrzegania  Regulaminu  półkolonii.
 11. Uczestnikom kolonii zabrania się:
  – biegania oraz wykonywania ćwiczeń akrobatycznych w auli bez opieki wychowawcy
  – samowolnego opuszczania miejsca realizacji półkolonii i oddalania się od grupy,
  – niszczenia  mebli,  sprzętu  sportowego,  sprzętu  audio-video  i  innego  sprzętu  za który ponosi odpowiedzialność Organizator,
  – używania wulgarnych słów i zwrotów
 12. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń opiekunów i instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą,  a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
 13. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste (telefony, zabawki, tablety) zagubione przez uczestników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników półkolonii. Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
 14. Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii odpowiadają finansowo rodzice / opiekunowie prawni dziecka.
 15. Podczas dziennego pobytu dziecka na półkoloniach Organizator zobowiązuje się:
  – przeprowadzić zajęcia programowe zgodnie z przedstawioną ofertą półkolonii,
  – zapewnić napój w jednorazowym opakowaniu, drobne upominki i nagrody przewidziane w konkursach,
  – zapewnić profesjonalną opiekę kadry wychowawczej i instruktorskiej.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie programu zajęć, zwłaszcza jeśli są zależne od warunków pogodowych.
 17. Organizator zapewnia opiekę medyczną w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa nich ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, z późn. zm.). Organizator nie zapewnia dodatkowo opieki medycznej w miejscu organizacji półkolonii. W sytuacji zachorowania uczestnika Organizator zapewnia dostęp do opieki medycznej w najbliższej placówce zdrowia oraz niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych.
 18. Organizator ustala cenę za turnus w wysokości 100 zł od osoby. Kwota zostanie wykorzystana na napoje, słodycze, drobne nagrody i materiały plastyczne konieczne do realizacji programu półkolonii. Nr konta do wpłat: 15 9584 0008 2001 0011 4736
 19. Po wypełnieniu Karty Uczestnika Zajęć Letnich w PCEiK , należy dostarczyć ją wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty do wybranego miejsca realizacji zajęć Wpłata jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu półkolonii.
 20. W przypadku rezygnacji z półkolonii przed datą ich rozpoczęcia, Organizator zwraca wpłaconą opłatę.
 21. W związku z sytuacją panującego zagrożenia epidemiologicznego rodzice odprowadzają i odbierają dzieci przy drzwiach zewnętrznych. Nie przewiduje się wchodzenia rodziców/ opiekunów do budynku PCEiK.

Dzieci przyprowadzane na zajęcia powinny być zdrowe. W przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych u dziecka podczas zajęć wychowawcy podejmą działania zgodnie z obowiązującą w placówce procedurą bezpieczeństwa ( mierzenie temperatury, izolacja, kontakt z rodzicem/ opiekunem w celu odebrania dziecka z placówki). Dzieci, kadrę, pracowników PCEiK obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania półkolonii w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn stanowiących przypadki siły wyższej. W takim przypadku rodzic / opiekun prawny ma prawo do zwrotu całości lub części wniesionych opłat.
 2. Rodzic / opiekun prawny zgłaszający uczestnika półkolonii wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie uczestnika w trakcie półkolonii i udostępnianie jego wizerunku przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy wyłącznie dla celów promocyjnych dotyczących realizowanego zadania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288).
 3. Administratorem danych osobowych zawartych w Karcie Uczestnika Zajęć jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 56. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy możliwy jest pod numerem telefonu 608294903 lub adresem email: adamaszek@interia.pl. Dane osobowe zawarte w deklaracji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia jw. o ochronie danych, w celu realizacji zadań określonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148), tj. rekrutacji na zajęcia prowadzone w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Dane osobowe zawarte w deklaracji przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. Rodzicom uczestników niepełnoletnich przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Rodzicom uczestników niepełnoletnich przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148). Zgodę na przetwarzanie danych rodzice uczestników wyrażają dobrowolnie poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Karcie Uczestnika. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje zaprzestaniem realizacji wybranej przez uczestnika formy wypoczynku dla danego uczestnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


strona główna