Regulamin XVII Powiatowego Konkursu Literackiego pod hasłem „Zaplątani w Sieci…”

Regulamin XVII Powiatowego Konkursu Literackiego pod hasłem „Zaplątani w Sieci…”
Z fenomenem Internetu, postrzeganym zarówno jako zjawisko, jak i narzędzie, nierozerwalnie związane są pojęcia cyberprzestrzeni, przestrzeni wirtualnej oraz rzeczywistości wirtualnej. Tym samym, często utożsamiany jest on z czymś nierzeczywistym. A czym dla Ciebie jest Internet? To, jak opiszesz czym jest dla Ciebie zjawisko Internetu zależy tylko od Twojej inwencji twórczej. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury – Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy.


1. Celem konkursu jest:
a. rozpoznanie oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich,
b. zwiększenie efektywności pracy z uczniem zdolnym,
c. poznawanie reguł gatunku literackiego,
d. rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury poprzez promowanie
kultury czytelniczej,
e. rozwijanie wyobraźni i uzdolnień twórczych.
2. Kategorie:
a. wiersz – wymagamy zestawu trzech wierszy,
b. opowiadania – jeden tekst,
c. formy dziennikarskie (wywiad, reportaż) – jeden tekst.
3. Uczestnicy konkursu:
a. konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z terenu powiatu oleśnickiego,
b. uczestnikiem opiekuje się i nadzoruje jego pracę nauczyciel danej szkoły.
c. każdy uczeń może wziąć udział we wszystkich kategoriach,
d. praca powinna być autorstwa uczestnika.
4. Termin nadsyłania prac: 24 kwietnia 2020 r.
Nasz adres: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56.
5. Do tekstów, które muszą być przepisane na komputerze w trzech egzemplarzach i oznaczone godłem*, należy dołączyć kopertę z tym samym godłem i z dopiskiem ,,Konkurs literacki’’, zawierającą następujące informacje:
POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl;
E-mail: sekretariat@pceik.pl
– imię i nazwisko ucznia, klasa oraz adres szkoły;
– imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.
6. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
7. Ocena prac:
a. szkoły podstawowe
b. szkoły ponadpodstawowych
Prace ocenia jury powołane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Decyzja Komisji konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Z posiedzenia Komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.
8. Przesłanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na s tronach internetowych www.pceik.pl
9. Terminy przebiegu konkursu:
– do dnia 24 kwietnia 2020 r. – nadsyłanie prac na adres Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury,
56-400 Oleśnica, Wojska Polskiego 56,
– 23 maja 2020 r. – ogłoszenie wyników na stronie www.pceik.pl ,
– 16 czerwca 2020 r. – Gala 2020, podczas której nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów i nagród autorom prac nagrodzonych tytułem laureata i wyróżnieniem.
10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
11. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
12. Załącznik:
– oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO
*


strona główna