Wspomaganie Placówek Oświatowych

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.11.2009 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1041 ze zm.) PCEiK proponuje procesowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Program Wspomagania Rozwoju Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych Powiatu Oleśnickiego na rok szkolny 2018/2019.

Celem programu jest wspomaganie rozwoju szkoły, przedszkola i placówki oświatowej jako organizacji uczącej się.

 

Założenia programu:

 

 • realizacja wszystkich szkoleń w miejscu pracy nauczyciela;
 • dostosowanie programu szczegółowego szkoleń do potrzeb szkoły lub placówki;
 • rozszerzenie oferty o tematykę proponowaną w szkole lub placówce;
 • zapewnienie kadry szkoleniowej o wysokich kwalifikacjach przygotowanej do realizacji oferty;
 • teoretyczne i praktyczne wsparcie w realizacji zadań szkoły lub placówki;
 • forma szkolenia (warsztaty, szkolenie rady pedagogicznej, kurs doskonalący) dostosowana do potrzeb szkoły lub placówki;
 • nieodpłatne konsultacje zbiorowe i indywidualne nauczycieli konsultantów w miejscu pracy nauczycieli;
 • merytoryczna i organizacyjna opieka zespołu nauczycieli doradców i konsultantów zatrudnionych w PCEiK nad szkołą lub placówką w obszarze doskonalenia zawodowego przez cały rok.

 

Etapy realizacji programu:

 1. Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły/przedszkola/placówki.
 2. Opracowanie i realizacja rocznego programu wspomagania w zdiagnozowanym obszarze.
 3. Monitoring działań i podsumowanie realizacji rocznego programu Wspomagania.

 

Zasady i formy realizacji programu:

 1. Czas trwania programu wspomagania obejmuje jeden rok szkolny lub jeden semestr z możliwością przedłużenia.
 2. Realizatorami programu są pracownicy merytoryczni PCEiK w Oleśnicy tj. doradcy metodyczni, konsultanci, nauczyciele bibliotekarze i eksperci zewnętrzni (trenerzy, edukatorzy, couchowie, szkoleniowcy, specjaliści z wybranych dziedzin, wykładowcy uczelni wyższych, terapeuci, mediatorzy).
 3. Formami wsparcia są: konferencje, warsztaty szkoleniowe, szkolenia rad pedagogicznych, kursy doskonalące, szkolenia wyjazdowe, laboratoria, seminaria, wykłady, superwizje, treningi interpersonalne, ćwiczenia praktyczne.
 4. Możliwe jest wsparcie szkół/przedszkoli/placówek oświatowych w każdym obszarze wynikającym z rzeczywistych potrzeb.
 5. Programy podlegają ewaluacji w odniesieniu do stopnia realizacji założonych celów i osiągniętych rezultatów oraz kończą się wyznaczeniem kierunku dalszych działań.
 6. Koszt udziału w programie ustalany jest indywidulanie dla każdej placówki w zależności od jej wielkości i zakresu podejmowanych działań.

 

Korzyści z realizacji programu wspomagania:

 1. Efektywność zespołowego doskonalenia.
 2. Kompleksowa diagnoza obszaru wymagająca rozwoju.
 3. Udział całego zespołu pracowników w pracy nad rozwojem szkoły.
 4. Wypracowanie nowego sposobu myślenia.
 5. Trwała zmiana jakościowa.
 6. Rezultaty dostępne dla całej grupy uczestników.
 7. Efektywność zespołowego doskonalenia.

 

Procedura wspomagania

 1. Zgłoszenie szkoły/przedszkola/placówki do wspomagania.
 2. Uzgodnienie kosztów, zakresu i sposobów wsparcia szkoły/przedszkola/placówki.
 3. Podpisanie umowy na realizację w/w program.
 4. Przeprowadzenie z radą pedagogiczną diagnozy potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli, wybór obszarów do rozwoju.
 5. Powołanie zespołu zadaniowego, planowanie zmian, opracowanie harmonogramu działań.
 6. Opracowanie RPW szkoły odpowiadającego potrzebom szkoły.
 7. Realizacja i monitorowanie zaplanowanych działań.
 8. Podsumowanie i rekomendacje do pracy na nowy rok szkolny.

 

Obszary wspomagania rekomendowane przez PCEiK

 

I cykl szkoleniowy:

BEZPIECZNA SZKOŁA

GRONO PEDAGOGICZNE  
1.    Agresja dzieci i młodzieży – sposoby radzenia sobie w zespole klasowym  
2.    Konflikt w zespole klasowym – konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów  
3.    Cyberprzemoc – sposoby diagnozowania i przeciwdziałania udział radcy prawnego
4.    Dialog motywujący jako jedno z narzędzi w pracy młodzieżą  
5.    Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży udział psychologa
6.    Wykorzystanie mediów społecznościowych w pracy z młodzieżą  
7.    Świadomość i pomoc prawna dla nauczycieli i uczniów udział radcy prawnego

II cykl szkoleniowy:

KOMPETENCJE COACHINGOWE NAUCZYCIELI W BUDOWANIU RELACJI Z UCZNIEM

GRONO PEDAGOGICZNE
1.    System reprezentacji w procesie uczenia
2.    Jak (nie) oceniać ucznia i budować informację zwrotną
3.    Słuchanie na wielu poziomach
4.    Otwieranie ucznia przez zadawanie pyta
5.    Wspieranie w rozwoju – sponsoring i motywowanie
6.    Wyznaczanie celów w pracy z uczniem
7.    Mowa ciała
8.    Zarządzanie przestrzenią

III cykl szkoleniowy:

KOMPETENCJE BIZNESOWE NAUCZYCIELI – ZARZĄDZANIE SOBĄ

GRONO PEDAGOGICZNE
1.    Kreowanie wizerunku
2.    Zarządzanie czasem
3.    Zarządzanie stresem
4.    Zarządzanie miejscem pracy
5.    Zarządzanie sobą poprzez wyznaczanie celów; automotywacja
6.    Zarządzanie zespołem klasowym
7.    Zarządzane konfliktem w klasie

 


strona główna