Zapraszamy na spotkania informacyjne nt. Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów

Z a p r a s z a m y

nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych na spotkania informacyjne:

Sposoby wdrażania nowej podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów

Oferta adresowana jest do nauczycieli, którzy nie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych w ubiegłym roku szkolnym.

Termin:  termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy

Czas trwania:  2 godziny dydaktyczne

Osoby prowadzące:  doradcy i konsultanci Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Cel: zapoznanie nauczycieli z materiałami dotyczącymi wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

PROPONUJEMY SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA NAUCZYCIELI POWIATU OLEŚNICKIEGO DOTYCZĄCE WDROŻENIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

z zakresu następujących przedmiotów:

Przedmiot:
biologia, przyroda
chemia
doradztwo zawodowe
edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
fizyka
geografia
historia, WOS
informatyka
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
plastyka
przedmioty zawodowe
specjalne potrzeby edukacyjne oraz psychoedukacja i profilaktyka
wychowanie fizyczne

 

Odpłatność:Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 22 września 2017 r. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza (załączonego do zaproszenia) i przesłanie go pocztą mailową do PCEiK. Ponadto przyjmujemy telefoniczne zgłoszenia na szkolenia. W przypadku korzystania z kontaktu telefonicznego konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu rozpoczęcia szkolenia.

  • nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały z PCEiK porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok oraz z placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – bezpłatnie
  • nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które nie podpisały z PCEiK porozumienia dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok – 10 zł

Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej (np. e-mail), najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 50%. Nieobecność na szkoleniu lub konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.


strona główna