Zapraszamy na warsztaty nt. Aktywnie, radośnie i kooperatywnie – metody i techniki pracy sprzyjające aktywności każdego ucznia w grupie

Z a p r a s z a m y

nauczycieli języków obcych począwszy od pierwszego etapu kształcenia oraz innych przedmiotów, na których pracuje się z tekstem (tzw. humanistycznych)

na warsztaty:

Aktywnie, radośnie i kooperatywnie – metody i techniki pracy sprzyjające aktywności każdego ucznia w grupie. 

Termin:  24 kwietnia 2017 r. o godzinie:  16.00  

Czas trwania:  3 godziny dydaktyczne

Osoba prowadząca:  Anna Abramczyk – nauczyciel, egzaminator, doradca metodyczny, edukator, ekspert MEN ds. awansu zawodowego, rzeczoznawca ds. podręczników.

Cele główne:

Zapoznanie nauczycieli z technikami i metodami nauczania i uczenia kooperatywnego.

Cele szczegółowe:

Uczestnicy szkolenia:

  • poznają metody i techniki pracy stosowane w nauczaniu kooperatywnym,
  • przećwiczą praktycznie poznane metody, wskażą zastosowania poznanych  metod i technik do praktyki szkolnej.

Zagadnienia:

  • praktyczne pokazanie metod:

– zębatka, zamek,

– dyskusja zig-zak,

– ryneczek, zamek,

– grupy eksperckie,

– 30-60-90 i innych.

Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 19.04.2017 r. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza (załączonego do zaproszenia) i przesłanie  go pocztą mailową do PCEiK. Ponadto przyjmujemy telefoniczne zgłoszenia na szkolenia. W przypadku korzystania z kontaktu telefonicznego konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 

Odpłatność:

  • nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały z PCEiK porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok oraz z placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – 30 zł
  • nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które nie podpisały z PCEiK porozumienia dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok – 60 zł

Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej faxem na numer: 071 314 01 72, najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 50%. Nieobecność na szkoleniu lub konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.


strona główna