Z a p r a s z a m y na warsztaty nt.: Wartości – wybory i postawy na lekcjach języka polskiego i godzinach wychowawczych

Z a p r a s z a m y

nauczycieli przedmiotów humanistycznych – na każdym etapie kształcenia,

oraz nauczycieli przedszkoli na warsztaty:

Wartości – wybory i postawy na lekcjach języka polskiego i godzinach wychowawczych

Kierunek polityki oświatowej: Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Termin:  7 listopada 2016 r. o godzinie:  16.00  

KOD: W39              

Czas trwania:  4 godziny dydaktyczne

Osoba prowadząca:  Mirosława Berezowska – doświadczony certyfikowany edukator; nauczyciel dyplomowany języka polskiego, doradca metodyczny i konsultant edukacji humanistycznej, trener w programach UE, koordynator programu PAH Humanitaryzm, Ambasador Edukacji Foundation Kulczyk, ekspert  projektu Edukacja Globalna.

Cele główne:

Adaptacja treści nauczania języka polskiego do kształcenia umiejętności dokonywania wyborów wartości przez uczniów –na każdym etapie kształcenia.

Cele szczegółowe:

  1. Zdobycie umiejętności adaptowania scenariuszy lekcji przez celowy dobór środków dydaktycznych, metod i technik nauczania.
  2. Analiza proponowanych sposobów realizacji celów edukacyjnych do potrzeb klasy.
  3. Wykorzystywanie przykładów z realiów życia uczniów do przyszłych wyborów wartości przez uczniów.
  4. Analizowanie wyników badań do planowania pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Zagadnienia:

  1. Wartości, system wartości, postawy, style życia – z perspektywy uczniów na danym etapie rozwoju.
  2. Lekcje języka polskiego – metody, techniki, środki dydaktyczne – rozwiązania metodyczne.
  3. Propozycja przykładu  projektu  klasowego w realizacji treści nauczania o wartościach.

Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 03.11.2016 r. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza (załączonego do zaproszenia) i przesłanie

go pocztą mailową do PCEiK. Ponadto przyjmujemy telefoniczne zgłoszenia na szkolenia. W przypadku korzystania z kontaktu telefonicznego konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005

Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej faxem na numer: 071 314 01 72, najpóźniej

na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 50%. Nieobecność na szkoleniu lub konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.

Odpłatność:

  • nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały z PCEiK porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok oraz z placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – bezpłatnie
  • nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które nie podpisały z PCEiK porozumienia dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok – 20 zł

strona główna