Szkolenie – Zasady zdrowego żywienia po zmianach przepisów

Z a p r a s z a m y
dyrektorów szkół, ajentów sklepików szkolnych,
intendentów na szkolenie:

Zasady zbiorowego żywienia po zmianach 1.09.2015 r.

Termin: 26 listopada 2015 r. o godzinie: 10.00-12.00

Adresaci: dyrektorzy szkół, ajenci sklepików szkolnych, intendenci.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne

Osoba prowadząca: mgr inż. Grażyna Samborska – p.o. Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE w Oleśnicy.

Cel główny:
Zapewnienie zgodności żywienia zbiorowego zamkniętego oraz funkcjonowania sklepików szkolnych z wymaganiami prawnymi.

Cele szczegółowe:
1. Podstawowe zagadnienia układania jadłospisów
2. Dobór składników pokarmowych
3. Dostosowanie zasad żywienia do nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Zagadnienia:

1. Definicja zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego
2. Normy żywienia
3. Modelowe racje pokarmowe
4. Założenia praktyczne w układaniu jadłospisów
5. nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia- art. 52c
6. załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu środków spożywczych przeznaczonych
do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
7. załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wymagań, jakie musza spełniać środki
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
8. Sankcje karne
Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 25.11.2015 r. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza (załączonego do zaproszenia) i przesłanie go pocztą mailową lub faksem (fax 071 314 01 72) do PCEiK. Ponadto przyjmujemy telefoniczne zgłoszenia na szkolenia. W przypadku korzystania z kontaktu telefonicznego konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005
Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej faxem na numer: 071 314 01 72, najpóźniej
na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 50%. Nieobecność na szkoleniu lub konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.

Odpłatność:
• nauczyciele z palcówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Oleśnica, Gminę Dobroszyce,
Miasto i Gminę Twardogóra, Miasto i Gminę Międzybórz oraz z placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – BEZPŁATNIE
• nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Syców, Miasto i Gminę Bierutów
Gminę Dziadowa Kłoda, nauczyciele z placówek niepublicznych oraz z placówek oświatowych spoza powiatu oleśnickiego – 30 zł

 

Z A P R O S Z E N I E          Formularz zgłoszeniowy


strona główna